Dödsfall i församlingens verksamhet

 

Krisledningsgruppen

Direkt efter att någon i församlingen fått kännedom om dödsfallet informeras kyrkoherden, som tar beslut om krisledningsgruppen ska aktiveras. Om dödsfallet har inträffat på arbetsplatsen eller i samband med församlingens verksamhet kontaktas polisen omedelbart av den som hittat personen, därefter kontaktas kyrkoherden.  

Kontakt med anhöriga

Vid dödsfall underrättar polisen alltid de anhöriga. Kyrkoherden, eller närmaste chef, sköter all kontakt med hemmet. Kontrollera med hemmet vilken information anhöriga tillåter att meddela eventuella övriga deltagare, barn/ungdomar i verksamheten och medarbetare om det inträffade.

Information till medarbetarna

Medarbetarna på den berörda arbetsplatsen samt övriga medarbetare informeras omgående av kyrkoherden, eller den kyrkoherden utser, efter möte med krisledningsgruppen där informationsstrategi beslutats. De medarbetare som inte kan närvara på mötet informeras digitalt av närmaste chef direkt efter samlingen.

Information till deltagare i verksamheten

Närmaste chef ansvarar, efter samråd med kyrkoherde och kommunikatör, för hur deltagare i verksamheten informeras angående det inträffade och det fortsatta krisarbetet.  

Information till föräldrar/vårdnadshavare

Om ett barn i våra verksamheter har avlidit eller om en förälder eller en medarbetare i en barngrupp har avlidit ansvarar närmaste chef, efter samråd med kyrkoherde och kommunikatör, för hur föräldrar/vårdnadshavare till berörda barn/ungdomar informeras om det inträffade och det fortsatta krisarbetet. Om dödsfallet skett hastigt eller i samband med en olycka informeras samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den berörda gruppen muntligt (gärna samma dag) angående det inträffade och om det fortsatta krisarbetet. Övriga föräldrar informeras vid behov per brev eller e-post.

Information till berörda barn/ungdomar

Små barn informeras i normalfallet inte men i verksamhet där större barn och ungdomar deltar ska information lämnas ut om anhöriga har medgett det. Informationen lämnas av, för barnen/ungdomarna, kända medarbetare. Var alltid två vuxna. De åtgärder som vidtas ska anpassas till barnens/ungdomarnas ålder och om det är ett väntat dödsfall efter lång tid av sjukdom eller om det skett plötsligt.

Vid samtal tänk då på följande: Tala öppet och konkret om det som har hänt 
Låt barnen/ungdomarna tala om sina tankar och känslor 
 
Församlingen försöker ordna så att någon vuxen närstående tar emot barnet/ungdomen när de kommer hem.

Massmedia

I de fall då händelse kan ha intresse för massmedia sköter kyrkoherden all presskontakt. I övrigt hanteras händelsen enligt sekretessreglerna i policyn för krisberedskap.  

Flaggning

När anhöriga och medarbetare har informerats halas församlingens samtliga flaggor på halv stång. Detta kan även ske under efterföljande dag och på begravningsdagen.

Minnesstund och minnesbord

Minnesbord och minnesstund ordnas enligt fastställd rutin.  Rådgör om möjligt med anhöriga om hur minnesstunden ska utformas och vad den ska innehålla.

Inför begravningsgudstjänsten

Krisledningsgruppen samråder om på vilket sätt församlingen visar sitt deltagande i samband med begravningen. Närmast berörda medarbetare ansvarar inte för barn/ungdomar vid begravningsgudstjänsten.