Centerpartiet

Det här vill Centerpartiet i Täby

Vi tror att besluten blir bättre när engagemanget växer underifrån och därför värnar vi om en öppen folkkyrka tillgänglig för alla. En röst på oss är också en röst på kandidater med intresse för en hållbar kyrka.

Alla människors lika värde är grunden för oss. Det är därför viktigt att bevara och förvalta kyrkan på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. De fem kyrkorna i Täby och deras verksamhetsråd utgör grunden för vårt engagemang. Varje kyrka ska ha en egen budget.  

Vi vill värna och utveckla det ideella engagemanget med medmänskliga gärningar och det behövs inte minst i vår tid då många är arbetslösa, ensamma och känner utanförskap. Vi ska stödja de nyanlända så att de integreras i samhället och att kyrkan blir en brygga mellan människorna.

Gudstjänsten är en mötesplats för gemenskap. Den omfattande körverksamheten inom kyrkan är en folkrörelse som ska uppmuntras.

Vi vill att barn och ungas idéer får ta plats i församlingen. Barnets bästa ska vara ett perspektiv på allt som händer i församlingen. Kursgården Karlberg ska vara en levande plats året om.

Diakoni är att hjälpa i handling utan någon annan avsikt än att ge kraft och stöd till människor. Vi tror på människans inneboende förmåga och vilja att påverka sitt liv.

Det ska vara enkelt att leva miljövänligt. Oavsett om det gäller att sopsortera eller handla klimatsmart så gör det skillnad för miljön.

Kyrkorna är vårt gemensamma kulturarv och de bör hållas levande så långt det är möjligt främst genom att de används.       

Församlingen ska vara en god arbetsgivare där jämställdhetsfrågor är en viktig del.

 

 

Den grundläggande uppgiften i en församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission. På vilket sätt ska Täby församling bäst utföra den uppgiften?

Svar: Den grundläggande uppgiften utförs bäst i en decentraliserad organisation och med en så liten central förvaltning som möjligt. Mer ansvar ska läggas på de fem kyrkorna och verksamhetsråden där.

Våra välmeriterade präster utformar gudstjänsterna utifrån behov och läge med tanke på kyrkan i samhället. Samma synsätt gäller för diakonerna.

Konfirmationen är den viktigaste delen i utbildningen av ungdomarna, kyrkans framtid. Missionen bedrivs bäst utifrån de lokala kyrkorna, att man därifrån håller kontakten med medlemmarna och nya sådana och får dem att besöka kyrkan.

 

Täby församling bedriver en mycket omfattande verksamhet. Vilken verksamhet är omistlig för framtiden? Och hur ska den utvecklas?

Svar: Navet i kyrkan är gudstjänsten. Även efter pandemin vill vi bedriva den som en öppen kyrka. Gudstjänsten börjar vid ett visst klockslag och följs sedan av gemensam fika där det gärna kan ingå något föredrag. En rimlig tid är två timmar.

Vi vill se fler som medverkar aktivt under gudstjänsterna. Det kan vara att läsa texter, samla in kollekt eller vara med i en kör. En viktig syssla är även som kaffevärd och föredrag kan hållas om något aktuellt ämne eller något annat av intresse inom kyrkan.

 

 

 

Kontakt

Urban Thornberg. urban.thornberg@gmail.com. 070 508 72 17

För mer information om Centerns valprogram:
Till Centerpartiets hemsida

 

På fotot: Per Åke Evén, Urban Thornberg, Ingrid Svanteson, Kurt Göran Eriksson, Heli Thornberg, Roger Björkbacka, Britt Engdahl, Cecilia Silfwerbrand.