Allvarlig olycka och dödsfall

Rutin vid allvarlig olycka och dödsfall

Krisledningsgruppen 

Kyrkoherden, eller närmaste chef, ska omedelbart informeras när en allvarlig olycka inträffar på arbetsplatsen eller i samband med församlingens verksamhet. Kyrkoherden, eller den kyrkoherden utser, aktiverar krisledningsgruppen och beslutar om vidare åtgärder. Speciell hänsyn ska tas till barn och medarbetare som varit med vid olycksplatsen.

Omedelbara åtgärder på olycksplatsen

Den/de personer som är vid olycksplatsen eller först kommer dit ser till att följande utförs:

  • Ge första hjälpen.
  • Tillkalla ambulans, polis eller räddningstjänst.
  • Kontakta anhöriga. Observera att det alltid är polisen som underrättar anhöriga vid dödsfall.
  • Ge drabbade stöd, gemenskap och trygghet.  
  • Håll obehöriga borta från olycksplatsen.

Skadat barn

Om ett barn har skadats och ingen anhörig finns på plats följer någon vuxen, helst någon som barnet känner, med till sjukhus/läkare. Någon utses att fortsatt söka kontakt med anhöriga. OBS! Vid olyckor med dödlig utgång underrättas familjen av sjukhus eller polis.

Skadad vuxen

Någon av dem som var med vid olycksplatsen följer med till sjukhus och hjälper till att kontakta anhöriga.  
OBS! Vid olyckor med dödlig utgång underrättas familjen av sjukhus eller polis.

Anmälan till Arbetsmiljöverket 

Vid olycksfall som föranlett dödsfall eller svårare personskada eller drabbat flera av församlingens medarbetare ska anmälan alltid göras utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket av HR-specialist. 

Information till medarbetarna

Medarbetarna på den berörda arbetsplatsen samt övriga medarbetare informeras omgående av kyrkoherden, eller den kyrkoherden utser, efter möte med krisledningsgruppen där informationsstrategi beslutats. De medarbetare som inte kan närvara på mötet informeras digitalt av närmaste chef direkt efter samlingen.

Information till föräldrar/vårdnadshavare

Om ett barn i våra verksamheter har skadats eller om medarbetare som arbetar med barn/ungdomar har skadats ansvarar närmaste chef, efter samråd med kyrkoherde och kommunikatör, för hur föräldrar/vårdnadshavare till berörda barn/ungdomar informeras om det inträffade och det fortsatta krisarbetet. Om personer har skadats allvarligt informeras samtliga föräldrar/vårdnadshavare i den berörda gruppen muntligt (gärna samma dag) angående det inträffade och om det fortsatta krisarbetet. Övriga föräldrar/vårdnadshavare informeras vid behov per brev eller e-post.

Information till berörda barn/ungdomar

Små barn informeras i normalfallet inte men i verksamhet där större barn och ungdomar deltar ska information lämnas ut om anhöriga har medgett det. Informationen lämnas av, för barnen/ungdomarna, kända medarbetare. Var alltid två vuxna. De åtgärder som vidtas ska anpassas till barnens/ungdomarnas ålder och om det är ett väntat dödsfall efter lång tid av sjukdom eller om det skett plötsligt.

Vid samtal tänk då på följande:

Tala öppet och konkret om det som har hänt 
Låt barnen/ungdomarna tala om sina tankar och känslor 
 
Församlingen försöker ordna så att någon vuxen närstående tar emot barnet/ungdomen när de kommer hem.

Massmedia

Vid olyckor som kan vara av intresse för massmedia är det kyrkoherden, eller den som kyrkoherden utser, som talar med media. I övrigt hanteras händelsen enligt sekretessreglerna i policyn.