Foto: Anders Gustafsson

Jämt-Norgevägen

Jämt-Norgevägen börjar vid länsgränsen mellan Medelpad och Jämtland och sammanfaller här med S:t Olovsleden (stolavsleden.com), fram till Revsund där Jämt-Norgevägen viker av och vår guide till vandring börjar.

Under nedanstående flikar finns möjliga dagsetapper, men dessa kan förlängas eller kortas allt efter önskemål. Att gå någon km in på nästa dagsetapp eller avsluta lite tidigare än etappbeskrivningarna, kan, beroende på önskemål, underlätta övernattning, tillgång till livsmedel m.m.

Etapperna är approximativt uppmätta, varför det rekommenderas att köpa/ladda hem en mer detaljerad karta, t.ex. Lantmäteriets Min karta  eller Lokalsinnes appar.

Svårighetsgradering

Grön: Lättare
Blå: Medel
Röd: Svår

Som stöd för alla pilgrimsvandrare kommer våra etapper graderas efter ett nationellt ramverk. Etapperna kommer löpande uppdateras på hemsidan med en färgnivå. Obs! Utmed leden kan ett eller flera av inslagen förekomma. 

Etapp 1

Svårighetsgradering:

GRÖN (Stenigt längs Herrevadsströmmen)

Sträcka:

Total: Revsund – Skurun 13 km

Delsträcka: Revsund – Björnön 6 km
Leden går längs landsvägen och efter broövergången på vänster sida vid sjöstranden finns en vackert belägen rastplats med vindskydd och eldstad. Vandringen går vidare på landsväg och småvägar genom Sund, Brattbyn, Sunnestbyn, Sandsved och Björnön. Vatten finns längs etappen.

Delsträcka: Björnön – Skurun 7 km
Flera kilometer på asfalt. Leden svänger av vid landsvägsbron över Herrevadsströmmen (stenigt). Jämt-Norgevägen sammanfaller här ett par kilometer med Forsaleden som har flera fina rastplatser och vindskydd. Jämt-Norgevägen går vidare i sydvästlig riktning på den gamla Strömstigen tvärs över Skurunäset, till Skurun. Ett vindskydd, väl synligt, från vägen, finns på en udde i sjön. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

Leden från Revsund går längs landsvägen och passerar där resterna av Refsunds skans, från 1644. Några hundra meter efter broövergången ligger, på höger sida, en gammal stenkällare som utgjorde varumagasin under ångbåtsepoken.

Mellan stenröset och Björnöns by passeras Böleslägdan i vars norra del en husgrund finns som enligt en tradition sägs vara en plats för ett medeltida hospis- en själastuga.

Vid Herrevadsströmmen finns Sveriges kanske minsta museum som innehåller en välordnad utställning om platsens industriella historia. Den som vill kan göra en avstickare längs Forsaleden, som är blåmärkt, för att titta på intressanta hällmålningar och skogsgravar längre upp längs ån.

Stämpel:

Revunds kyrka & Herrevadsströmmen.

Äta-bo-göra:

Mat och boendemöjligheter finns på https://herrevadsstrommen.se/

Pilgrimscenter:

I en stor träbyggnad vid skidtunnelen i Gällö (Mid Sweden 365) hittar du vår pilgrimsmonter. Här finns möjighet till mat och logi genom förhandsbokning, https://midsweden365.se/

Vindskydd Skurun. Foto: Helena Stridh

Etapp 2

Flottarna. Foto: Helena Stridh

OBS! Vägval – flotte över vadställen eller vandra.
Alternativ väg finns runt flotten i Fageråsen och Pån, men innebär längre vandring.

Svårighetsgradering:

GRÖN (Risiga partier efter Fagersjön)

Sträcka:

Total: Skurrun – Pånäset: 12,5 km
Delsträcka: Skurun – Fageråsen 6,5 km

Redan i Skurun behöver man ta ställning till om man vill åka lindragen flotte över tidigare vadställen vid två tillfällen på sträcken eller inte, överfart med flotte sker på egen risk. Om inte är nedan en bild på de alternativa vägar som rekommenderas.

Den gamla stigen till Fageråsen gick för norr om Gertrudberget och Fageråsberget, men Jämt-Norgevägen av idag följer landsvägen. Tanken med detta är att man med en avstickare på något hundratal meter ska kunna nå den oerhört vackra kyrkan i Bodsjö.

Idag sker överfarten av Fageråssjön med hjälp av lindragen flotte.

Delsträcka: Fageråsen – Pånäset 6 km
Från Fageråssjön till Skidåvägen går leden genom ungskog och följer bitvis en väl upptrampad viltstig. Efter att ha korsat Skidåvägen går vi över vägdiket och följer leden längs en gammal fäbodväg som i senare tid körts upp med skogsmaskin. Leden går först på ”ryggen” mellan de djupa hjulspåren för att sedan vika av till höger in på den ursprungliga stigen. I myren fram mot passagen mellan Höksjöarna, ligger gammal delvis övervuxna spänger. Leden går vidare utmed den gamla strandterrassen, för att sedan följa en rågång tills en skogsbilväg tar vid. Från denna följs den väl upptrampade Pånsigen ner till sjön.

Leden lämnar nu Bräcke kommun och fortsätter in i Bergs kommun. Även Pån överfars med lindragen flotte. Vid landstigningsplatsen på Pånnäset finns ett timrat vindskydd, omkring trehundra meter längre fram längs leden finns en enkel övernattningskåta. Vatten finns längs etappen vid vindskyddet.

Historia & natur:

Kyrkan i Bodsjö byggdes 1794-96 av Pål Persson från Stugun. Här finns också Boddas bönhus, både den ursprungliga byggnaden av timer från 1292, som är ett av landets äldsta trähus, och närmare prästgården, en sentida kopia. En tradition berättar om den Norska kvinnan Bodda som bosattes sig med sina barn på platsen och byggde ett bönhus. Omedelbart väster om byn Fageråsen passeras Birgittakällan, som fått sitt namn av att Birgitta Birgersdotter har druckit vatten därur under sin Pilgrimsfärd till Nidaros på 1300-talet. Utefter Fageråsjöns stränder har flera stenåldersboplatser hittats.  Pånvallsnäsets långgrunda sandstränder utgör en idealisk badplats. Här finns en skyltad stenåldersboplats.

Stämpel:

Bodsjö.

Etapp 3

Svårighetsgradering:

GRÖN (Risiga partier)

Sträcka: 

Pånnäset – Hackås: 16 km
OBS! Vägval båt eller vandra över Näkten.

Leden följer skogsbilvägar och stigar, och passerar Mellansjön påväg till Tunvågen. Framme i Tunvågen kan ortsborna i viss mån hjälpa till att ordna båtöverfart till Rogsta, boka i tid innan önskad överfart, ring: Torbjörn Lindgren 070-344 06 58 eller Kent Karlsson 070-358 77 36. Här finns en alternativ väg för att runda sjön Näkten och vandra till Hackås, men sträckan är ca 26 km lång. Från Rogsta följs allmän väg ner till riksväg 45 där vi svänger höger. Följ 45:an till Garveriholmen och sedan märkning ned till Strömbacka kvarn och vidare längs Billstaån till grusväg som leder upp till bygatan. Vatten finns längs etappen.

Pilgrimscenter:

Läs mer här om pilgrimscentret i Hackås.

Historia & natur:

Hackåsbyggden bjuder många sevärdheter. Hackås äldsta kyrka byggdes enlig en tradition av Olaf Haraldssons dotterson Jöran Karlsson Skunck som var bosatt på Hof i Hackås 1040-1080. En stenkyrka uppfördes troligen på 1100talets mitt, det är länets enda bevarade medeltidskyrka med romersk absid, vilken rymmer al secco målningar i original från 1275.

Stämpel:

Margareta Källan.

Äta-bo-göra:

Mat och boendemöjligheter finns på https://www.facebook.com/people/%C3%96stn%C3%A5rbuan/100063548172141/

Hackås kyrka och stämpelstation. Foto: Mikaela Eriksson

Etapp 4

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka:

Hackås – Oviken 12 km
Leden går bitvis nära vattnet längs storsjöns strand, vindskydd vid överfart Gärde. Båtskjuts över Sannsundet längs den gamla färjetraden mellan Sanne och Gånäset är tyvärr inte möjlig idag utan vandrare hänvisas till Sannsundsbron och landsvägen till Oviken. Vatten finns längs etappen.

Historia:

Ovikens gamla kyrka har medeltida ursprung med oklar datering. 1319 hölls visitation av ärkebiskop Olov Björnsson och då fanns med all säkerhet ett gudstjänstrum. År 1905 togs Ovikens nya kyrka byggd av tegel i nygotisk stil i bruk. Kyrkan är 41x21 meter med ett 60 meter högt torn. Härifrån har man vid utsikt över Oviksfjällen och får en god föreställning om vad som väntar västerut.

Stämpel:

Ovikens gamla kyrka.

Ovikens gamla kyrka. Foto: Anders Gustafsson

Etapp 5

Svårighetsgradering:

BLÅ (Vadställen, brant, blöta partier)

Sträcka:

Total: Oviken – Stensjöbäcken 23 km
Från Ovikens nya kyrka går leden nedför Helgebacksbacken längs bruksvägen till Myre. Idrottsplatsen Kejsarvallen och campingplatsen passeras innan gångbron över Myrån.

Efter Myrvikens centrum finns inga möjligheter att göra inköp förrän i Storsjökapell (dit är det ca 7 mil genom vildmarken).

Från Myrviken fortsätter leden genom byn Häggen och längs skogsbilväg till Häggån, vad över ån, 70 meter nedströms det gamla brofästet. Vandringen fortsätter längs den gamla numera överväxta landsvägen till Bäcktorpet, där det finns vindskydd. I byn Billsåsen ansluten en led från Kårböle. Första rastplatsen med vindskydd finns efter 11 km vid Högån. Vandring sker delvis på skogsbilväg som till största delen är lagd till gamla fäbovägar. Två vadställen passeras under sträckan. Vindskydd vid Stensjöbäcken. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

Byn Billsåsen var en kär rastplats för de som på 1920/30-talet buförde kor till och från fäbodarna. Efter Billsåsen ligger Tattarstan där en informationstavla berättar om boplatsens bakgrund.

Stämpel:

Vindskyddet Stenbäcken.

Etapp 6

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka:

Stensjöbäcken – Tuvljån 10 km (koordinater Tuvljån) 
Leden går längs skogsbilväg med vad över Högmyrbäcken, ca 1 km efter denna nås skogsbilvägens slut och leden viker in i skogen. (härifrån är det 18 km till nästa bilvägsanslutning nedanför Prästbodarna). Strax väster om storsundet börjar vandringen genom Tossåsens samebys renbetesland. Vilstugan alldeles före backen ned mot Tuvljån, är ett härbäre som hämtats från Stugubergets fäbod. Den som vill kan göra den 2,5 km långa omvägen förbi Ljåbuan. Vatten finns längs etappen.

Information om Tåssåsen samby hittar du här 

För den som vill ta en omväg finns en övernattningstuga i Västnorbodarna.
Mer info på Länsstyrelsen Jämtland

Historia & natur:

Vid skogsbilvägens slut ca 1 km efter Högmyrbäcken när man viker in i skogen finns ”Bångstenen” som berättar om att Jöns Olofsson Bång och hans häst här dödades av blixten år 1809. Om man väljer att gå omvägen till Ljåbuan kan man här se den enorma Skvalränna som eroderades fram av smältvatten från inlandsisen.

Ljåbuan. Foto: Helena Stridh

Etapp 7

Observera att snöbilderna är tagna vid Valskaftet i juni 2022. Foto: Anders Larsson

Svårighetsgradering:

GRÖN (Två vadställen med linor)

Sträcka:

Tuvljån – Lövan 19 km
Från Tuvljån är leden lättvandrad med fina viloställen och bäckar med gott svalkande vatten. Valskaftets fäbod passeras liksom Stuguberget, berget kan ses från åsen ovanför själva vallen. Efter Stuguberget kan man välja att göra en avstickare på en annan led som går mot Östra Arådalens fäbod och som efter ytterligare 4 km når västra Årådalen med Sveriges äldsta turiststation.

Jämt-Norge vägen fortsätter från Stuguberget till Prästbodarna här finns en blandning av äldre och nyare stugor för fritidsbruk. Vid Arån, 11,5 km från Tuvljån finns rastplats med vindskydd, vad sker över Arån.

Väster om Arån går leden längs stigsträckning och den sista biten fram mot Lövbergets fäbod följer leden den gamla fäbodvägen från Lövdalen. Stigen ned mot Lövan är bitvis ganska brant. Väster om Arån går leden huvudsakligen längs stigsträckningar enligt gamla generalstabskartor, sista biten fram mot Lövbergets fäbod följs den gamla fäbodvägen från Lövdalen. Stigen ned mot Lövån är bitvis ganska brant. Nedför skogsbilvägen går man över ett hygge, vid ån står vindskyddet något uppströms vadstället. Vatten finns längs etappen. 

Historia & natur:

Väljer man att vika av mot Östra Arådalen möts man av en fäbod som år 1991 fick det prestigefyllda Europa Nostra - kommitténs internationella utmärkelse för god byggnadsvård. Västra Arådalens turiststation är Sveriges äldsta och byggdes 1895 med invigning 1896. Här finns också ett knuttimrat fjällkapell från 1978. Flera kulturpersonligheter har hämtat inspiration just i denna trakt. Wilhelm Petterson-Berger vandrade och skrev musik, målarfamiljen Tirén fäste motiv på duk och upptäcktsresande Jonas Stadling nedtecknade intressanta möten från denna trakt.

Vad över Arån. Foto: Anders Gustafsson

Etapp 8

Svårighetsgradering:

BLÅ (Stora delar oröjd)

Sträcka:

Total: Lövön – Storsjökapell 30 km

Delsträcka: Lövön – Rövran 10 km
Första rastplatsen med vindskydd finns efter 6 km vid Ekorrbäcken, där en bastant bro leder över bäcken. Landsvägen till Storsjö – Ljungdalen korsas innan vindskyddet vid Rövran nås. 

Delsträcka: Rövran – Storsjökapell 20 km
Efter 13 km nås rastplats och vindskydd vid Åviken och Storåns utlopp, Bergvallens fäbod passeras. Vatten finns längs etappen. Bitvis även märkt med orangt.

Historia & natur:

Leden går in i Härjedalens kommun. Vid Åviken har man bra utsikt mot fjällpasset Storådörren. I närheten av vindskyddet finns gamla fångstgropar att beskåda. Ca 500 meter väster om vindskyddet, intill sjön, ligger Önet, platsen för en medeltida gård. I storsjökapell kan man bland annat titta på kyrkan som är byggd 1751. Runt Storsjö finns rester av stenåldersboplatser, gravar från yngre järnåldern och den intressanta Krankmårtenhögen som härrör från århundradena före Kristi födelse.

Stämpel:

Vid kyrkan Storsjökapell.

Äta-bo-göra:

Boendemöjligheter finns i Storsjö, en bit från leden. Kontakt: Karin Åslund 070-309 23 52.

Foto: Helena Stridh

Etapp 9

Foto: Helena Stridh

Svårighetsgradering:

BLÅ (Stigning uppåt & blött)

Sträcka:

Storsjökapell – Ljungdalen 18 km
Väster om Storsjökapell följs en skogsbilväg upp mot Västersätervallen. Rastplats med vindskydd finns vid Tandån efter ca 6km vandring. Bitvis går vandringen i tämligen brant terräng. Över kalfjället finns markering genom rödmålade stenar. Ca 3,5 km före Ljungdalen sammanfaller Jämt-Norgevägen med befintlig vandrings- och skoterled. Leden går genom Handölsdalens samebys renbetesland. Det kan vara mycket blött över myrarna ner mot Ljungdalen med bäckar som ska passeras. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

Tandåfallet kan beskådas efter en avvikelse från leden på ca 500 meter från Tandån.

Stämpel:

Turistbyrån, Ljungdalen.

Etapp 10

Svårighetsgradering:

RÖD (Vi rekommenderar vandringar i grupp. Flera höga vad, 4 km stigning, blöta passager, snabbt växlande väder, ingen telefontäckning)

Sträcka:

Leden är märkt med ”kortplank” genom Ljungdalen by och fram till Allmänabacken där en stolpe visar stigens början. Leden är märkt med röd färg på stenar och träd. Vindskydd finns vid ”Kronlinjen” ca 6km väster om Ljungdalen. Renvaktarstugan som är belägen 26 km från Ljungdalen, den sk. Sakristian, är inte öppen för vandrare, men här finns en nödtelefon. Inga andra övernattningsmöjligheter än tält finns.

Vid stigskiljemarkeringen vid östra änden på Sylsjön finns valmöjligheten att följa den norra sidan som är kryssmarkerad eller den södra sidan som följer en gammal rösad stig. Den södra rekommenderas då den är mindre stenig och ligger längre från renarnas kalvningsland.

Vid Sylsjödammen finns en åretruntöppen stuga med elvärme och spis. Till Sylsjödammens raststuga är det ungefär lika långt oavsett vägval. Väljer man att vandra på den södra sidan av sjön, utan att gå upp till raststugan är det ca 18 km till riksgränsen från Sylsjöns östa ända. Leden går här genom Mittådalens och Handölsdalens samebyars renbetes- och kalvningsland. Vandrare måste därför uppträda extra hänsynsfullt så att inte renarna störs, oroas och skingras. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

I området finns lämningar från människors närvaro under tusentals år. Vid Öjön och Gröndörrsstötarna ligger en kåtatomt, en husgrund och en förmodad offerplats. Vid Östra Helagssjön har bland annat en gammal boplats hittats, Syd ost om renvaktarstugan som kallas för Sakristian finns två kåtatomter och en husgrund från en möjlig gammal själstuga. Längre västerut längs norra stranden finns en fyndrik flatmarksgrav från vikingatiden.

Stämpel:

Turistbyrån i Ljungdalen.

Mot Ljungandalen. Foto: Gunilla Jansson

Etapp 11

Svårighetsgradering:

BLÅ (Första 6 km stigning, vad)

Sträcka:

Sylsjödammen – Stugudal 15 km
Leden går utefter sjöns västsida fram till Skarvdörrsån där den ursprungliga vägen ”dyker upp” ur vattnet. Terrängen stiger sedan brant och vandringen går i storslagen fjällnatur. Vid Skarvdörrspasset förenas Jämt-Norgevägen med Romboleden. Alldeles vid utgången av passet, på norska sidan, ligger resterna av en gammal skans. Vektarhaugen passeras efter ca 7 km, sedan återstår ca 3 km ned till Stugudal. Vatten finns längs etappen. 

Historia & natur:

En skarvstensförekomst finns alldeles invid leden, några hundra meter uppströms Skarvdörrsån.

Stenar vid Sylsjön och vy över Sylsjödammen. Foto: Gunilla Jansson

Allmän info

Vad är en pilgrim?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger du ger dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.

En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse. (Källa: svenskakyrkan.se)

Pilgrimens sju nyckelord

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

Kartor

Vi hänvisar till appen Lokalsinne och Min karta på Lantmäteriet: www.minkarta.lantmateriet.se/

Information, service & tips

Buss, bil och tåg är möjliga färdsätt att ta sig till och från leden. Många restauranger, caféer och logimöjligheter etc. längs leden har öppettider som är säsongsberoende. Vi rekommenderar därför att söka information innan resan för att kunna planera inköp och övernattning m.m.

Vädret kan slå om fort, framförallt i fjällmiljöer. Svenska turistföreningen har packlistor och tips inför vandringen. På deras hemsida finns förteckning över fjällstationer och vandrarhem m.m.

Hänsyn

Allemansrätten ger oss rättigheter att vistas fritt ute i skog och mark, men kom ihåg dina skyldigheter gentemot markägare och medvandrare. Tänk även på att sänka ljudvolymen i renbetesland då renar är känsliga, speciellt under kalvningsperiod samt öka avståndet till dem. Hundar ska alltid vara kopplade.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida: 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/

Pilgrimsstämplar och pass

Dagens pilgrim kan dokumentera sin vandring med hjälp av stämplar, som finns längs pilgrimslederna. Pilgrimspasset har en lång historisk bakgrund med början under 1300-talet då en förordning utfärdades om att varje pilgrim skulle vara försedd med ett rekommendationsbrev. 

Markeringar

Markering utmed pilgimsleder görs med röd färg på träd/halvstubbar/stenar eller med pinnar med pilgrimssymbolen.

Sankt Olofsmärket. Foto: Illustratör: Johanna Figur Waddington