Nytt pastorat i Jämtland 2022

Så byggs den nya organisationen upp. Interimsdelegerade består av 35 ordinarie ledamöter och 19 ersättare.

Den 1 januari 2022 träder Sydöstra Jämtlands pastorat i kraft. Det är 16 församlingar som då går samman och verkar i det nya pastoratet. 
Under tiden fram till ikraftträdandet leds arbetet interimt av ett interimsdelegerande med ledamöter från de ingående enheterna vilka har valts av respektive kyrkofullmäktige. 

Interimsdelegerade är att jämföra med kyrkofullmäktige, med samma uppgifter och ansvarsområde och fattar beslut i frågor som rör den nya organisationen efter ikraftträdandet. Exempelvis ska interimsdelegerade fatta beslut om det nya pastoratets budget, detta görs året innan ikraftträdandet. Interimsdelegerade (tillsammans med det nya pastoratets kyrkoherde) ska också ansvara för att organisationsförändringen går rätt till ur arbetsgivarsynpunkt.

Interimsdelegerade väljer en interimsstyrelse som förbereder besluten som ska fattas av delegerade. Interimsstyrelsen är att jämföra med kyrkoråd och hanterar en mängd övergångsfrågor inför ikraftträdandet av den nya organisationen. Vid interimsstyrelsens första möte organiseras omställningsarbetet.

Arbetet pågår i en projektorganisation där bildade arbetsgrupper tar fram underlag till de beslut som rör det framtida pastoratet. Arbetsgrupperna består av tjänstemän som till sitt stöd har utsedda ledamöter ur interimsstyrelsen.

Fram till ikraftträdandet fungerar församlingar och pastorat enligt nuvarande ordning och styrs av respektive kyrkoråd med samma ansvar som nu. Kyrkorådet bör dock vinnlägga sig om att inte fatta beslut som påverkar tiden efter ikraftträdandet av det nya pastoratet och söka samråd med interimsstyrelsen i lägen där beslut av sådan art aktualiseras. 

Representation i interimsdelegerade
Såväl det totala antalet ledamöter och ersättare i interimsdelegerade som hur många som ska utses av respektive församling/pastorat har beslutats av stiftsstyrelsen. Beslutet baseras på hur många kyrkotillhöriga som finns i respektive församling/pastorat.

Interimsdelegerade består av 35 ordinarie ledamöter och 19 ersättare fördelade enligt följande:

Södra Jämtland: 8 ordinarie ledamöter, 4 ersättare
Brunflo, Lockne, Marieby och Näs: 15 ordinarie ledamöter, 8 ersättare
Bräcke-Revsund: 5 ordinarie ledamöter, 3 ersättare
Håsjö: 3 ordinarie ledamöter, 2 ersättare
Fors och Ragunda: 4 ordinarie ledamöter, 2 ersättare

Interimsstyrelsen

Arbetar likt ett kyrkoråd under tiden för pastoratsbildandet

Beredningsgrupper

För att förbereda den stora förändringen finns ett antal beredningsgrupper. Grupperna ansvarar för att ta fram förslag och handlingsplaner för olika frågor.