Foto: Hans-Åke Grinde

Minneslund

En helt anonym form av gravsättning.

Minneslunden är ett anonymt gravskick där askan grävs ner på ett område på kyrkogården. En gemensam plats finns där anhöriga kan lägga blommor och ljus.

Personalen på våra kyrkogårdar ansvarar för att askan vid lämplig årstid grävs ner under en gräsmatta. Efter jordningen sänds ett minnesblad till den som företräder dödsboet med uppgift om när gravsättningen skett. Tanken med minneslunden är anonymitet. Ingen skall veta exakt var askan ligger.

För att kunna bearbeta sin sorg kan det vara viktigt att det finns en grav att gå till. Det är där man kan känna sin sorg och saknad. Därför är det viktigt att man noga tänker igenom om det är minneslunden man vill ha som gravplats.

Alla gravsättningar i våra minneslundar ska beställas på förvaltningens särskilda blanketter.

Ordningsföreskrifter fastställda av kyrkogårdsförvaltningen

  1. Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär, där avlidnas aska grävs ned inom gemensamt jordningsområde.
  2. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte.
  3. Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av förvaltningspersonal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Aska grävs ned utan hölje eller med hölje av lätt förgängligt material.
  4. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna.
  5. Besökare får medverka till smyckning endast med snittblommor och ljus. Våra kyrkvaktmästare anvisar plats för dessa och visar hur de kan anordnas. Andra platser och minnesmärken får inte förekomma.
  6. Vissna blommor och rester från ljus tas bort av förvaltningens personal.
  7. För ytterligare uppgifter hänvisas till kyrkogårdsförvaltningens kansli tfn 010-451 38 00 eller till kyrkvaktmästarna.