Foto: Jenny Gustafsson

Hunge kapell/skola

Ett par mil från kyrkan i Bodsjö, i byn Hunge, ligger Hunge kapell och skola. Kapellet ligger vackert intill Hungesjöns strand. Det uppfördes under åren 1912-17. Uppdraget gavs till en byggmästare vid namn Karlsson från Östersund. Kapellet uppfördes efter ritningar daterade 1910 som upprättats av en Stockholmsarkitekt vars namn tyvärr inte går att tyda på ritningen. Byggnaden är uppförd i liggtimmer på en huggen granitstenssockel och utvändigt klädd med liggande fasspontpanel. Huset är byggt som en vinkelbyggnad med en kapelldel med läktare i ena delen och skollokaler i den andra. Det finns även lägenheter för små-och folkskolläraren i huset. Undervisning bedrevs ända fram till mitten av 1960-talet, därefter har huset i stort sett stått oanvänt förutom vid några få kyrkliga aktiviteter såsom enstaka gudstjänster, bröllop, dop och andra sammankomster.


Enligt uppgift målades kapellet om utvändigt någon gång under 1950-60-
talet med en plastbaserad färg i brun kulör som tyvärr under årens lopp nästan har förstört delar av huset. Under 1980-talet lades yttertaket om efter att det gamla tegeltaket hade börjat läcka. Sommaren 2008 påbörjades en rejäl upprustning av kapellet för att rädda det undan de rötskador som uppkommit. Arbetet har främst handlat om utbyte av rötskadat timmer, skrapning och ommålning av fasaden och renovering av bl a blyinfattade fönster samt visst invändigt måleri. Efter nyinvigningen av kapellet används det flitigt på sommaren till både café och musikkvällar, vid gudstjänster och faktiskt nu i julas även vid julottan!