Historia om Marieby kyrkogård

Läs historien om Marieby kyrkogård.

Text i huvudsak hämtad från ”Kulturhistorisk inventering av begravningsplatser” gjord av antikvarie Henric Ylikoski, Jamtli, 2016

Marieby begravningsplats

  • En kilometer söderut från Marieby kyrka ligger ruinen av Marieby medeltida kyrka, vilken brann ned 1876. Kring ruinen finns ett fåtal äldre gravvårdar bevarade. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1888-1890. Kyrkan ligger separerad från begravningsplatsen och omges av öppna gräsytor. Begravningsplatsen omgärdas av ett vitmålat staket i öster och i de andra väderstrecken av en häck. Från kyrkan finns en öppning i staketet med grindstolpar, som leder in till begravningsplatsen.

Begravningsplatsen

I lantmäteriet finns en karta från 1880 som visar Marieby sockens tillämnade kyrkoplan. Från 1929 finns ett förslag till utvidgning av gravplats vid Marieby kyrka. På planen finns både den gamla begravningsplatsen (Kv. A, B och C), samt en utvidgning åt väster som i mångt och mycket kopierar strukturen på den äldre delen (Kv. D,E och F).

Den del av begravningsplatsen som ligger närmast kyrkan, utgörs av två gräsytor. På den ena finns bårhuset. Och kv. G och H. En minneslund anlades 1995 på den andra.

Kv. G och H

Ett urngravsområde, Kv. G, kom till i början på 1980-talet.

2011 anlades askgravplatser Kv. H på ytan norr om kv. G, samt en grusgång som sammanbinder de gångar som går på var sida om Kv A.

 

Mellandelen utgör den gamla begravningsplatsen.

Kv. A, B och C

Kvarteren hör till den del av begravningsplatsen som anlades samtidigt som nya kyrkan uppfördes. Marken utgörs av gräsmatta. Vid en jämförelse med planen för utvidgning av begravningsplatsen från 1929 och äldre fotografier, har kvarteret A förenklats betydligt, framförallt vad gäller gångstrukturen genom området. Fram till slutet av 1980-talet utgjordes kvarteret A av ett grusområde med måbärshäckar. Inom kvarter B och C står ensamgravar på rad. Idag finns dock många luckor i raderna med gravvårdar.

 

Södra delen

Kv. D, E och F

Kvarteren hör till den utvidgning av begravningsplatsen som tillkom efter 1929. Kvarteret D delas in genom fem häckar i öst/västlig riktning. Häckarna avbryts av gravstenar som står två och två med ryggen mot varandra. Inga grusgångar finns inom kvarteret. Det ska dock tidigare ha varit grusbelagt. Kvarteren E och F är uppdelat av häckar. Tidigare grusgångar utgör idag delar av gräsmattan. Merparten av kvarteren har ej ännu tagits i bruk.

 

Del av begravningsplatsen som ej tagits i bruk

Söder om kvarteren D, E och F finns ytterligare mark i form av gräsmatta med som omgärdas av häck. Detta område tillkom kring 1990. Då tog man bort den granhäck som omgärdade begravningsplatsen och ersatte med dagens växtlighet.