Historia om Lockne kyrkogård

Läs historien om Lockne kyrkogård

Text i huvudsak hämtad från ”Kulturhistorisk inventering av begravningsplatser” gjord av antikvarie Henric Ylikoski, Jamtli, 2016

Lockne kyrkogård/begravningsplats

Kyrkogården Kv. 1-20

En medeltida stenkyrka uppfördes troligen under 1400-talet och hade då en kyrkogård på södra sidan kyrkan, det som idag är kv. 19 och 20. När den nya kyrkan byggdes utökades kyrkogården västerut. (Kv. 18)

Kyrkogården omgavs av ett enkelt staket. Kyrkogårdsområdet utvidgades i flera etapper. Kring 1880 skedde en förstoring åt norr, så att kyrkan kom att hamna mitt på kyrkogården. (Kv. 11-13) År 1912 fick den ”gamla kyrkogården” sin nuvarande omfattning genom förstoring åt norr och öster. Stora delar av kyrkogården utgjordes tidigare av grusgravar. Ett förslag om omläggning av grusgravar till gräsgravar på kyrkogården godkändes av länsstyrelsen 1985, med förbehållet att grus skulle behållas på två gravkvarter i väster. (Kv. 8 och 15).

Nya begravningsplatsen Kv. 21-53

År 1950 invigdes den nya begravningsplatsen. Den placerades norr om den gamla. Till skillnad mot den äldre kyrkogården, med sina rätvinkliga gångar, består utvidgningen av terrasser som följer terrängens svängda former. År 1978 ansökte församlingen om att ersätta grusgångarna på nya kyrkogården med gräsmatta, vilket man också fick tillstånd att göra.

År 1991 fick församlingen tillstånd till att ytterligare utvidga kyrkogården och anlägga en minneslund. Utvidgningen skedde nordväst om kyrkan. Den sträcker sig ända upp till E45. Endast delar av utvidgningen har i dagsläget tagits i anspråk. I det sydvästra hörnet anlades 2003 askgravplatser. 2019 anlades nya askgravplatser i anslutning till minneslunden.

 

Kyrkogården omgärdas av ett vitmålat staket med murade stolpar. På västra sidan av kyrkogården finns en öppning i staketet, där en gång leder fram mot kyrkan. På båda sidor om gången, svänger staketet och bildar en halvrundel. Halvvägs mellan staketet och kyrkan, står den murade stigporten som markerar kyrkogårdens tidigare utbredning åt väster. Stigporten är ett verk av Anders Bertilsson i Haga. Den bär årtalet 1842 och Carl XIV Johans namnskiffer. Ett staket av samma typ som det nuvarande med murade stolpar uppfördes runt kyrkogården 1841-45. Åren 1931-32 tillkom det nuvarande staketet som en kopia av det gamla från 1840-talet, men omkring ett större område. Åt norr finns en förbindelse mellan kyrkogården och begravningsplatsen. För att skapa öppningen har spjälverket i trä plockats bort mellan två av de murade stolparna. Åt väster och söder finns mindre öppningar mellan murade stolpar.

Gångsystemet inom kyrkogården består av raka gångar som rätvinkligt korsar varandra. Från väster leder en gång rakt fram mot kyrkans huvudentré. Den korsas av en gång som följer hela västra sidan av kyrkogården. Övriga gångar på kyrkogården går parallellt med dessa två.