Foto: Anders Gustafsson

Håsjö nya kyrka

Under 1800-talet ägde en förskjutning rum inom Håsjö socken. Den gamla kyrkan låg inte längre centralt. Dessutom ökade invånarantalet och den gamla kyrkan blev för liten. Man beslöt att bygga en ny kyrka.

Den kom att uppföras i Västanede, ca 1 mil väster om den gamla kyrkan. År 1876 stod den nya kyrkan färdig. Glädjen blev kortvarig, för fjärde advent år 1901, mitt under pågående gudstjänst fattade kyrkan eld och brann ner till grunden. Nu återstod ingenting annat än att gå tillbaka till den gamla kyrkan igen för att kunna fira gudstjänst. Dessutom begärdes tillstånd från domkapitlet för att varannan helg få hålla gudstjänst i skolan. 

Redan 1903 började man att planera för att ersätta den nedbrunna kyrkan och en kommitté tillsattes. Man beslöt enhälligt att en ny kyrka skulle uppföras på samma plats. Det begärdes nytt byggnadstillstånd och man vidtalade arkitekt A.E. Melander från Stockholm att inkomma med förslag. Han ritade en kyrka som han själv betecknar som ”Jämtlandsstil,” även kallad nyskandinavism. Han har även ritat stapeln. Melander gjorde även 1904 förslag till en liknande kyrka i Östersund men där rönte han ingen framgång. Att han var medveten och  ville framhålla den gamla jämtländska traditionen i kyrkoarkitekturen finns belägg för i ett brev. Där skriver han att som själv varande jämtlänning är han angenämnt berörd av uppdraget och beträffande val och stil finns för honom endast den jämtländska.

Byggmästare P.O. Hellman från Östersund fick uppdraget att utföra nybygget till en summa av 34 950 kronor. Kyrkan invigdes den 9:e april 1911. Invigningen förrättades av biskop Ernst Lönegren.

År 1937 renoverades kyrkan utvändigt under ledning av målarmästare Carl Lundqvist. 1962-1963 var det dags igen. Denna gång huvudsakligen invändigt, bl.a. utvidgades koret. Kyrkans väggar bekläddes invändigt med furu vilket ger ett varmt intryck av kyrkorummet. I sakristian finns en modell av den nedbrunna kyrkan samt foton, både interiört och exteriört. Man kan också se ett foto av den nuvarande kyrkan före restaureringen.

Under 1980-talet blev både kyrka och stapel tjärade med dalbränd tjära från Håsjö. Både tjärbränning och tjärning utfördes av Karl-Robert Amrén och Karl-Axel Andersson.

Altartavlan är målad av konstnären Gabriel Strandberg 1921, samma konstnär som utfört takmålningar och altartavla i Hällesjö kyrka. Predikstolen är i motsats till vad som är brukligt placerad på södra sidan av kyrkan. Den pryds av en törnekrans som räddades vid branden av den kyrka som uppfördes 1876, där satt den på altarets kors. Dopfunten skänktes 1962 av kyrkoherde Torsten Järnemar och hans hustru Harriet. Den är tillverkad av silversmed Kerstin Öhlin, Östersund. Dopskålen i mässing och silver vilar på en pelare av trä. Den funten ersatte den äldre som även den finns i kyrkan och som räddades undan branden 1901. Den äldre dopfunten är troligen tillverkad av Johan Edler d.y. Vidare finns en dopskål av mässing och ytterligare en enkel dopskål i försilvrad koppar. I botten på den försilvrade skålen står att den är inköpt 1878 för kr 5:75.

Vid branden 1901 kunde endast ett fåtal inventarier räddas. Några av dem finns uppsatta på väggen till höger om ingångsdörren. Bland det som räddades finns en druvklasformad knopp som suttit på undersidan av predikstolen. Ett stöd som tillhört nummertavlan finns kvar, den var då fästad vid kyrkvärdsbänken. Nummertavlan tjänstgör fortfarande men står på golvet på ett fundament. Nattvardssilver finns med vinkanna, patén och kalk som anskaffats 1841. Oblatasken av försilvrad mässing härstammar från 1700-talet. 

Orgel beställdes redan till den äldre kyrkan men hann turligt nog inte installeras före branden. Orgeln är utförd hos Zetterqvist och son i Örebro och har 13 stämmor. Kyrkklockor göts 1910 då de äldre förstördes i branden. Lillklockan har som inskription: ”Hela världen fröjdes Herran tidigt och av hjärtans grund. Kommen ifrån orter fjärran, I som stån i hans förbund! Träder fram med lust och fröjd, sjunger Gud i himmels höjd!”---lova Herren min själ. Herre min Gud. Du är hög och stor. I Majestät och härlighet är du klädd. Gjuten år 1910 av M och O Ohlsson.” Storklockan har följande inskription: ”Efter förra branden 1921 22 december hördes här icke klockor ringa i gudstjänst. År 1910 då H.G. Nydahl var kyrkoherde i Hällesjö, A. W. Edvall komminister, J Godin klockare, K. Vestman och E. Norén kyrkvärdar i Håsjö, blev denna klocka gjuten av M. och O. Ohlsson, Snänestad. Helga toner kring nejden vida Bären budskap om livets ljus Bringa sabbat för dem som skrida Nu och framgent till Herrens hus Ljungen bättring för syndens trälar Sjungen tröst för betryckta själar Ljuden mäktigt som Herrens tolk Samlen enigt hans svenska folk.”

Under 2011 firade Håsjö nya kyrka 100 år med öppen kyrka, utställningar, konsert, orgelafton, samt jubileumsgudstjänst med konfirmandjubileum. Under 2012 tjärades kyrka och klockstapel om. Under 2014-2015 planteras ny granhäck runt nedre delen av kyrkogården och gärdsgård sätts upp kring övre delen av kyrkogården.