Foto: Anders Gustafsson

Fors kyrka

Fors kyrka nämns så tidigt som på 1300-talet vilken enligt sägnen skulle vara bygd av fyra bröder från ”Elggårdsberget i Bispgårdens by”.

Under senare delen av 1400-talet uppfördes en ny kyrka under ledning av kyrkoherden i Indal, dominikanermunken Josephus. Vi kan på goda grunder tro att Fors gamla kyrka liknade Ragunda gamla kyrka både till det yttre och inre. Under 1700-talets första år tillkom ny bänkinredning, 1773 fick kyrkan en orgel donerad av vice borgmästare Forsstedt i Sundsvall vilken kom från Åsen i Fors församling.

År 1765 blev klockstapeln färdigställd, vilken är den samma som idag. Denna uppfördes av Johan Edler från Västerede. Ersättningen för detta bygge uppgick till 350 daler. De båda klockorna är omgjutna av äldre klockor, den stora klockan 1745 med texten:
Som jag omgjuten är, Så önskas ock att när, Jag rörs omgjutas må, De som i Guds hus gå, Att deras sinn och själ, Må här förnyas väl.

Den mindre klockan omgjöts 1751.

I en beskrivning över Fors kyrka som upprättades 1831 kan man läsa:
”Kyrkan bygd på fjortonhundratalet af sten med trähwalf och spåntak … med 4 fenster, en mindre Sacristia äfven av sten och trädtak, utan eldstad med ett fenster, både kyrkan och Sacristian i det närmasteförfallne”

Vid denna tidpunkt hade man i Fors förstått att man måste bygga en ny kyrka. Det var ett resurskrävande företag som man 1811 gav till Simon Geting, en välkänd kyrkobyggare.

Dessvärre avled Geting i samband med att grundläggningen för den nya kyrkan stod klar 1814, och bygget avstannade.

Arbetet återupptogs 1833 och redan året efter var kyrkan delvis inredd. Pehr Carlsson i Sundsjö tillverkade predikstolen och kyrkokonstnären Göran Sundin målade altartavlan och tillverkade också en dopängel. Biskop Franzén invigde 1839 den färdiga kyrkan.

Den gamla kyrkan revs 1834, dess läge är idag markerat genom en stenläggning på kyrkogården.

Den första restaureringen genomfördes 1922-25 då elektrisk belysning och värme monterades. En ny orgel införskaffades. Denna ersattes 1973 med den nuvarande orgeln.

Genom gåvor tillkom i samband med den första renoveringen en ny altartavla målad av Olle Hjortzberg samt en dopfunt donerad av H. Eklund, Oppåsen som själv också snidat och målat den tavla av Martin Luther som hänger i kyrkan. Renoveringar skedde sedan under 1950-talet med tillkomst av bl.a. toaletter. Under 1980-talet företogs en större inre renovering då den gamla altartavlan återuppsattes.