Varför pastoratsbildning?

Filmen Varför är en kort sammanfattning varför indelningsförändringen görs.

Härnösands stift förklarar varför nya pastorat bildas

Att bilda pastorat där flera församlingar ingår i samverkan med varandra är ett sätt för Svenska kyrkan att i tid ställa för de utmaningar som krympande resurser innebär.

Med en pågående utveckling mot ökande kostnader tillsammans med färre kyrkotillhöriga kan man förmoda att församlingarna i hela Härnösands stift kommer ställas inför stora utmaningar inom en nära framtid. Krympande ekonomiska ramar gör att det blir nödvändigt att ompröva och omprioritera befintlig verksamhet, och om inget görs kommer troligen omfattande nedskärningar i verksamheten krävas för att kunna hantera och leva upp till de ökande administrativa krav som ställs.

I ett sådant läge är det viktigt att Svenska kyrkans resurser fördelas så att mesta möjliga går till den kärnverksamhet som direkt berör församlingarna. Om församlingarna hjälps åt med vissa kompetens- och resurskrävande uppgifter, till exempel administration och fastighetsförvaltning, ökar möjligheterna att satsa mer på gudstjänster, diakoni eller barn- och ungdomsverksamhet.