Så går en gravsättning till

Jordbegravning

 
Det var många som blev upprörda efter SVT Uppdrag Granskning och deras avslöjanden i maj 2008 om de skandalösa scener som utspelade sig när man efter jordbegravningar höljde gravarna på ett mycket oetiskt sätt i Vännäs församling. Därför har vi gjort denna sida som vill berätta hur det görs eller har gjorts i Svedala församling. 

Med anledning av en dödsolycka då en kyrkogårdsarbetare i Gudmuntorps församling omkom i samband med höljning togs bl.a. dessa foton 2007 som en dokumentering hur vi i Svedala församling säkerhetsmässigt öppnar och höljer/stänger en grav.

Den avlidnes sista färd

Vid en jordbegravning kan begravningsgudstjänsten naturligtvis avslutas på ett traditionellt sätt med att man följer den avlidne till kyrkogården och närvarar vid nedsänkandet av kistan i graven. 
Det finns även anhöriga som hellre väljer att ta det sista avskedet inne i kapellet eller kyrkan och överlåter nedsänkandet av kistan till kyrkans anställda. 
Oavsett vilket alternativ ovan förflyttas den avlidne till graven genom att kistan ställs på en katafalk och därefter rullas ut till graven.  Kistan kan även bäras ut för hand eller transporteras medelst begravningsentreprenörens bil.

 

 

Öppning och höljning av grav 

I Svedala församling öppnas graven för hand ett par tre dagar innan begravningen skall ske. Detta sker bland annat p.g.a. att eventuella hinder såsom stenar och rötter måste tas bort. Det är endast i undantagsfall som grävmaskin används vid öppnande av grav. Grävmaskin används aldrig då man höljer/stänger graven.

När man öppnar en grav måste man för säkerhets skull anordna s.k. stämpar som håller jordmassorna på plats så att ras förhindras. När graven höljes så måste dock stämparna plockas upp igen och det sker när jordmassan successivt kommer ner i graven.

 

 

 

Ett farligt arbete 

I och med stämparnas borttagande måste en kyrkogårdsarbetare gå ner i graven och aktsamt ställa sig ovanpå kistan. Borttagandet av stämparna är ett oerhört farligt arbete. 
Samtidigt som kyrkogårdsarbetaren måste iaktta pietetsfull varsamhet, eftersom han står ovanpå kistan, så måste även kyrkogårdsarbetaren iaktta största försiktighet när stämparna lossas. En kyrkogårdsarbetare är aldrig ensam vid höljandet av en grav.

Kullen som vittnar om en jordbegravning

När graven är höljd eller stängd ser man en bekräftelse av detta genom att överflödig jordmassa (den massa som låg där kistan nu är placerad) till slut bildar en kulle som med tidens försorg sakta sjunker ner. Detta kallas för att graven ”sätter sig”.

Gravstenen på plats

När man öppnar en grav måste eventuell gravsten som redan står vid gravplatsen tas bort – inte minst p.g.a. att en kompletterande och ny text skall skrivas på gravstenen.
Som anhörig vill man naturligtvis att gravstenen skall komma på plats så snart som möjligt, men det låter sig inte göras p.g.a. att det tar tid för graven att sätta sig. Därför är vi väldigt tydliga med att påpeka att det kan ta upp till ett år innan gravstenen kan sättas på plats.

Om gravstenen satts upp för tidigt skulle detta kunna innebära att gravstenen rubbas under det att graven håller på att sätta sig och det kan i sin tur leda till att gravstenen kan välta och orsaka materiella men framförallt personella skador.


Minneslund

 

När askan efter avliden gravsätts i församlingens minneslundar görs det på ett och samma sätt.

Minneslunden är en anonym gravplats där anhöriga inte vet var den avlidne placeras mer än att det är inom minneslundens område.

Askan efter den avlidne levereras från krematoriet till oss i en fin liten pappkartong och vi placerar hela kartongen i gravhålet.

Vi strör inte ut askan. Vi häller inte ner askan i gravhålet.

När graven har satt sig efter ett par veckor meddelar vi den närmsta anhörige att gravsättning skett.


Urngrav

 

När urnan levererats till oss meddelar vi den närmsta anhörige att den är kommen till Svedala.

När så är skett bestämmer den anhörige tillsammans med kyrkogårdschef eller präst när gravsättning skall ske. Om de anhöriga väljer att inte närvara vid gravsättning sker gravsättningen genom kyrkogårdschefens försorg.

Efter det att gravsättningen skett sker höljning av graven av någon av kyrkogårdsarbetarna.


Askgravplats

 

När askan kommer från krematoriet meddelar församlingen den närmste anhörige att askan anlänt.

När så är skett bestämmer den anhörige tillsammans med kyrkogårdschef eller präst när gravsättning skall ske. Om de anhöriga väljer att inte närvara vid gravsättning sker gravsättningen genom kyrkogårdschefens försorg.

Efter det att gravsättningen skett sker höljning av graven av någon av kyrkogårdsarbetarna.