Gravplatser och gravskick

- Kistgrav (Jordbegravning)
Finns på alla våra kyrkogårdar. 
Vid dylik gravplats kan även urnor efter kremering sättas ner. Vid dylik grav kan sten sättas upp. Anhöriga ansvarar för skötseln eller om man så vill köpa tjänsten av kyrkorådet.


- Urngrav
Finns på alla våra kyrkogårdar.
På en urnlund eller urngrav finns det inte utrymme för en kistbegravning. Graven eller gravarnas yta är begränsade till att endast härbärgera urnor med den avlidnas aska.
Vid urngraven kan sten sättas upp. Anhöriga ansvarar för skötseln eller om man så vill köpa tjänsten av kyrkorådet.


- Minneslund
Finns på kyrkogårdarna i Börringe, Svedala och Västra Kärrstorp.
Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom ett gemensamt område. Anhöriga närvarar inte nergrävning.

Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar och plantering förekommer inte. Kyrkorådet svarar för vården av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.


- Askgravplats
Finns på kyrkogårdarna i Svedala och Västra Kärrstorp.
Askgravplatsen är även det ett gravskick med kollektiv karaktär, men den skiljer sig mot minneslunden på det sätt att det blir inte lika anonymt som i minneslunden eftersom de begravdas namn sätts upp på en gemensam plats.

Kyrkorådet svarar för vården av askgravplatsen och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats.


- Askgravlund
Finns på kyrkogårdarna i Börringe och Svedala.
En asklund eller askgravlund, som vi i Svedala församling kallar den, är en ny och mindre anonym variant av minneslund för begravning av bortgångna - ett mellanting mellan minneslund och askgravplats.

Efter kremering sänks urnor med kvarlämnorna ner i askgravlunden, vilket kan
ske i de anhörigas närvaro till skillnad från i en traditionell minneslund. Platsen för
nedsänkning markeras inte, men askgravlunden anger de begravdas namn på en
natursten.

Askgravlunden är placerad på den sydvästra delen av Svedala kyrkogård.
Tillgängligheten är mycket god eftersom kyrkogårdsförvaltningen anlagt en parkeringsplats utmed Malmövägen. I lundens mitt har det planterats ett tulpanträd.