Tirups kyrka

Följ länken för att lyssna och se bildspel: Guide till Tirups kyrka

Tirups kyrka är en 1100-talskyrka byggd för två byar. Tirup och Tarstad. Den till kom under tidig romansk period att döma efter den södra portalens profilering, vilken nära överensstämmer med de äldre partierna i Lunds domkyrka. Byggherren är tydligen en stenmästare, som deltog i byggandet av domkyrkan och frigjordes, när denna invigts 1145. Tirups kyrka är byggd som de flesta skånska kyrkor på den tiden med långhus, kor och en rundad absid. Byggnadsmaterialet är gråsten. Den försågs med två ingångar, en i söder (männens) och en i norr (kvinnornas). Från den södra ingången utgick processioner, som .ex. på våren över fälten för att välsigna grödan. En klockstapel tillkom någon gång under medeltiden, tydligen när sockenborna fick råd att bekosta en kyrkklocka. I slutet av 1400-talet byggdes kyrkans tak om och försågs med kryssvalv. Dessa vitkalkades, men valvribborna fick en dekorativ målning i form av ett rutmönster i svart och vitt. Ett vapenhus byggdes vid södra ingången.

 
Reformationen genomfördes i Danmark 1536, och den evangelisk-lutherska läran infördes. De för sockenborna mest märkbara förändringarna blev att predikan hölls på danska, bibeln översattes till deras eget språk och helgonbilderna togs bort liksom rökelsekar och vigvatten. Efter någon tid sattes kyrkbänkar in. Sådana saknades under den katolska tiden, då kyrkfolket stående fick åhöra mässan, som hölls på latin.
 
1658 kom Skåne att tillhöra Sverige genom freden i Roskilde. Mot givna löften drevs snart försvenskningen hårt. Svensk lag kom att gälla. Predikan skulle hållas på svenska, och bibel och katekes översattes till svenska språket. En svensk psalmbok infördes. Präst och klockare ålades att lära barnen att läsa på svenska. En stor händelse i socknens historia var slaget vid Tirup den 14 juli 1677 mellan en svensk här (10.000 man) och en dansk (12.000 man). Den svenska hären grupperades på tre flyglar från Köpingsberg ( hägra anförd av kung karl XI) till ett stycke söder om kyrkan (vänstra). En avgörande insats gjordes av en reserv på 6.000 dåligt beväpnade smålandsbönder förlagda på fälten norr on kyrkan. Slaget var mycket blodigt med 5.000 man stupade.
 
Kyrkoherde Nils Dunér genomdrev mot församlingsbornas vilja 1843 en genomgripande ombyggnad av kyrkan. Motivet var 1800-talets stora folkökning. En större kyrka ansågs behövas, och en med mera ljus och rymd.
 
Kryssvalven revs, taket höjdes, kyrkan förlängdes med 18 alnar, murarna förstärktes för att tåla det nya takets tyngd, fönstren gjordes betydligt större och norra ingången murades igen.
 
Tornet byggdes 1863, och ingången till kyrkan kom att gå genom detta. Vapenhuset vid södra ingången revs. Och portalen sattes igen. Även den gamla klockstapeln revs, och kyrkklockan från 1747 hängdes upp i tornet.
 
En ny orgel installerades 1871. Altartavlan, som är målad av den kände konstnären Carl Block, är en gåva av prosten Elof Quiding omkring 1870. Predikstolen är från 1873, ritad av en arkitekt Nilsson från Landskrona.
 
Kyrkogården utvidgades åt öster med 12 kappland 1879. Folkmängden i socknen nådde vid denna tid sitt maximum med över 700 invånare, mer än en fördubbling sedan århundradets början. 1896 fick kyrkan nya bänkar och ett nytt altare målade i en ton av gammal ek. Ljuskronorna och ljusstakarna på altaret skänktes runt sekelskiftet. De båda gamla portalerna i norr och söder frilades 1926, och då hittade man en bit av de gamla valvribborna med tidigare nämnt mönster.
 
Nuvarande orgel invigdes 1937 av prosten Gunnar Lund. Den tillkom tack vare en donation av kantor Johan Persson. Sin nuvarande färgsättning i brunt fick kyrkans interiör 1951. vid samma tid förvärvades dopfunten skuren i ek av konstnären Erik Sand. En gåta, som ännu söker sin lösning, är frågan om var den medeltida dopfunten tagit vägen. Månne den gamla medeltida från en "landsbygdskyrka" stammande dopfunt, nu i Landskrona Sofia Albertina kyrka är Tirups kyrkas ursprungliga dopfunt? 1952 inköptes den enda mässkruden, komponera av textilkonstnärinnan Hellevi Nilsson från Hannas. Altarbrynet är ett verk av systrarna Anna och Alma-Maria Lindbäck i Tirup.
 
De gamla kakelungnarna ersattes 1949 av el-värme. På deras plats sattes fyra nya kyrkbänkar.
Ringningen av kyrkklockorna sköttes för hand till 1961.
 
Svalöv i juli 1997
Gunnar Håkansson                                                                                                                                                      

Fädernas kyrka i Sveriges land.
Kärast bland samfund på jorden.
Vida hon famnar från strand till strand.
Fast är hon grundad av Herrens hand.
Byggd till hans tempel i Norden.
 
Psalm 169, v 1 i 1937 års psalmbok.