Svalövs kyrka

Följ länken för att lyssna och se bildspel: Guide till Svalövs kyrka

Svalövs nuvarande kyrka invigdes 1878. Den ersatte den gamla medeltidskyrkan från 1175, uppförd av Mårten Stenmästare, som också varit med om att bygga domkyrkan i Lund. Under medeltidens lopp kom Svalövs socken till allra största delen att tillhöra munkarna på Herrevadskloster. Byanamnet Munkagårda vittnar bla.a. om detta.

Under 1800-talet ökade befolkningen starkt . Den gamla kyrkan med sina 180 sittplatser blev för trång i en församling med 1.100 invånare. Den beskrevs också som osund och fuktig, torftig i fråga om utstyrsel och dåligt underhållen. Men vem skulle bekosta en ny? Ägarna till Axelvolds säteri, av ätten Berg von Linde, hade sedan 1760 patronatsrätten över Svalövs kyrka. Patronus hade att svara för kyrkans underhåll och hade också rätt att tillsätta kyrkoherde. För detta uppbar han ersättning från församlingsborna. Han vägrade emellertid att bekosta en nybyggnation, men efter en olustig tvist med församlingen träffades en överenskommelse. Han fick betala kr 6.000:-- och hans patronatsrätt avskaffades sedan. Den nya kyrkan kostade drygt kr 40.000:-- att uppföra. Den flyttades till en plats på andra sidan vägen. Den gamla kyrkan revs och materialet från denna användes till den nya. Som exempel kan nämnas 30.000 tegelstenar. Bönderna fick utföra 300 körslor och torpare och husmän göra 260 dagsverken. Byggnadsmaterialet var gråsten, som kläddes med Svalövstegel.
 

Som flertalet andra är kyrkan byggd med långhus, kor och vapenhus (ett förrum i tornet). En absid avslutar kyrkan mot öster och ett torn ersatte den gamla klockstapeln.

Från den gamla kyrkan tillvaratogs bl.a. den medeltida dopfunten med dopfatet från 1647, kyrkklockan, orgelharmoniet och offerstocken (tyvärr stulen för en del årsedan). De flesta inventarierna togs dock ej till vara. Detta låg i tiden. Några har återfunnits på museum i Lund, några undanstoppade i ett utrymme uppe i tornat, bl.a. en madonnabild från den gamla medeltidskyrkan, "Svalövsmadonnan" och ett triumfkrucifix. Båda överfördes till Lund år 1908. Till den nya kyrkan inköptes Thorvaldsens Kristusbild. Predikstolen med de fyra evangelisterna snidade i trä skänktes av kyrkoherde Josua Colliander. Glasmålningarna i koret är en gåva av riksdagsman Per Bondesson och hans maka. Den första kyrkorgeln tillkom 1895, den nya i samband med Kyrkans
100-årsjubileum.
 

De flesta inventarierna är gåvor till kyrkan. Omkr. år 1900 förbättrades belysningen. Tre ljuskronor av mässing hängdes upp, den ena skänkt av Per Bondesson. Kyrkliga syföreningen bidrog med 12 lampetter. Familjen Colliander skänkte den sjuarmade ljusstaken, duk och antependium till altaret samt två vinkannor i nysilver. Syföreningar har givit altarmattan i Rönnebergamönster, kormattan designad av textilkonstnären Ingrid Dessau (bördig från Svalöv), en dopkanna i silver och passionsdramat i keramik skapat av konstnären Ulla Frick i Billinge. likaså den stora kyrkklockan 1959.
 
1969 restaurerades kyrkorummet. Det målades om, försågs med nya kyrkbänkar med dynor och en ny sakristia samt ett väntrum med talett inrättades i den nedre delen. Nya lampetter, skänkta av Erik W. Ljung sattes upp och Kristusbilden fick då sin nuvarande röda bakgrund. En mittgångsmatta i ljusröd färg anskaffades och den är också komponerad av textilkonstnären Ingrid Dessau. Predikstol och baldakin målades i en brun ton och altaret grönmarmorerades.
 
Kyrksilvret stals 1980 och är ersatt med repliker tack vare fotografier och ganska fylliga måttuppgifter.