KYRKOFULLMÄKTIGE!

ställer in sammanträdet tisdagen den 25 maj kl. 19.00 på grund av den rådande situationen runtom i världen, där coronavirusets framfart inte medger sammankomster av den storlek och karaktär som fullmäktige har.

Kyrkofullmäktiges möten är demokratiska, vilket innebär att alla ledamöter ska kunna komma till tals (på lika villkor) och få sina förslag prövade. Dessutom är dessa sammanträden offentliga.

Ursprungligen stadgar Kyrkoordningen att mötes- och deltagandeordningen skall vara att det alltid rör sig om fysiska sammanträden (krav på fysisk närvaro). Andra former har innan denna pandemis början inte varit accepterade.

Ett drygt år efter pandemins utbrott har dock mötesordningen mjukats upp en del. Dock inte på ett sätt som avviker då det gäller beslutsförhet eller deltagande på lika villkor.

Efter noggrant övervägande har så Kyrkofullmäktiges presidium beslutat att skjuta upp vårens sammanträde till sensommaren/hösten då förhoppningsvis pandemin har börjat klinga av och merparten av oss har blivit vaccinerade i vederbörlig ordning. Några tyngre ärende kommer inte att drabbas p g a denna förskjutning och årsredovisningen för 2020 samt revisionen av verksamheten har gjorts och godkänts av kyrkorådet. Fullmäktiges fastställande kan anstå till höstens sammanträde och för den som vill ta del av dessa handlingar, finns de att tillgå på pastoratets kansli eller på hemsidan.

För Kyrkofullmäktiges presidium

Per-Olof Andersson, ordf.                  Kjerstin S Thulin                Anna Frögren