Billeberga kyrka

Följ länken för att lyssna: Guide till Billeberga kyrka

 

Den gamla kyrkan
I Billeberga fanns fram till 1861 en medeltida romansk kyrka som var belägen något kvarter västerut från den nuvarande kyrkan.* Vid en prostvisitation 1849 påtalades för församlingen att kyrkan var för liten. Församlingen hade försökt utöka utrymmet genom en utbyggnad i norr, sätta bänkar i vapenhuset och genom att förlänga kyrkan i öster. Nu behövdes en ny kyrka byggas. Den nya kyrkan utreddes under ca 10 år, platsen var det största tvisteämnet. Den gamla kyrkan låg lågt med översvämningar vår och höst. Den nya kyrkan skulle vara belägen så att liknande problem inte uppstod. 1858 ålade biskop Thomander församlingen att bygga en ny kyrka. 1859 hölls lantmäteriförrättning för ny kyrkotomt och under 1861 rev man den gamla kyrkan och använde byggnadsmaterialet för att bygga upp den nya kyrkan.
* Platsen för Billeberga äldsta kyrka finns markerad i den nuvarande minneslunden.

Den nya kyrkan
Den nya kyrkan byggdes under 1861 och invigdes 1 januari 1862 av biskop Thomander. Kostnaden för kyrkobyggnaden var 29 500 kronor. Tillsammans med kostnader för orgel, inredning, staket mm blev slut-summan 40 000 kronor. Den nya kyrkan hade ritats i nygotisk stil av överintendent Scholander. Det visade sig rätt snart vara ett bristfälligt bygge. Redan fem år efter invigningen började bekymren och 1914 konstateras att kyrkan inte duger till gudstjänstliv. 1915 fattas beslut om en genomgripande renovering av kyrkan. I mars föreligger ritningar av Theodor Wåhlin och 45 000 kronor anslås. Söndagen den 18 april firas sista gudstjänsten innan renoveringen påbörjas och vid 17-tiden samma dag brinner kyrkan. Av den nedbrunna kyrkan återstod endast yttermurarna och de nedsmälta klockorna som togs om hand för att användas när nya klockor skulle gjutas.

Billeberga nuvarande kyrka
Billeberga kyrka byggdes upp igen på de murar som fanns kvar efter branden. Arkitekten Wåhlin behöll den ny-gotiska stilen utvändigt men ersatte det tidigare sadeltaket med ett säteritak. Kostnaderna för den nya kyrkan upp-gick till 39 000 kronor och med inredning m m blev det sammanlagt 50 000 kronor.
Biskop Gottfrid Billing invigde denna nya kyrka vid en högtidsgudstjänst Kyndelsmässodagen den 5 februari 1917 kl.12. Inför invigningen hade tryckts 550 inträdesbiljetter, 500 platser i kyrkan och 50 platser i koret. Trots alla människor blev det en kylslagen invigning eftersom värmeledningen inte fungerade.
Den östra delen av kyrkan består av en tresidig absid och västra delen av ett högt fyrsidigt torn. Koret försågs redan 1917 med en lanternin, som ger dagsljus direkt över altaret, men den sattes igen 1939. Interiört har kyrkan en diskret jugendstil med inredning av brunbetsat trä med guldornament. Långskeppet är byggt med två pelarrader vilket ger två sidoskepp. Valvpelarna är prydda med korintiska sandstenskapitäl. Golvet är av polerad kalksten utom under bänkarna där det finns trägolv. Koret smyckas av en madonnabild utförd av Celestine Nyrop från Köpenhamn. Maria flankeras av änglar med fridsbudskapet. Tidsmässigt befinner vi oss nu mitt uppe i första världskriget.
Nuvarande orgel är byggd 1967 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och har 18 stämmor. Dopfunten är från 1918 och uthuggen i kalksten från Ignaberga. Den är smyckad med symboler för de fyra evangelisterna.
1993 renoverades Billeberga kyrka på nytt och den igensatta lanterninen togs upp igen.

Kyrkklockorna
Billeberga kyrkas två klockor är gjutna i Stockholm. Den stora klockan har följande inskription: År 1916 i konung Gustav V:s tionde regeringsår då krig med storm och blodig klädnad rasade. Blef denna klocka gjuten i Stockholm av KG Bergholtz och Co och uppsatt i tornet till Billeberga efter branden den 18 april 1915 uppbyggda och nyinredda kyrka. Kyrkoherde var då Justus Lindau, kyrkvärd Nils B. Mattsson i S.Möinge och Måns Nilsson i Wermö. Biskop i Lunds stift var doktor Gottfrid Billing.
Lilla klockan har följande inskription:
Kommen till det rum der Herren dyrkas det är heligt, det är himlens port. Kommen till att helgas, lugnas, styrkas på den dag, som Herren hafver gjort
Jesu vänna, hållen andans enhet genom kärlekens och frihetens band och samvets ro, med hjärtans renhet vandren Jesu väg till härlighetens land.