Begravningslagen

Begravningsverksamheten i Sverige är ett offentligt åtagande. Verksamheten är indelad i geografiska förvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde finns en huvudman för begravningsverksamheten. Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter är huvudmän för den övervägande delen av begravningsverksamheten i landet. Regeringen får dock för särskilda fall besluta att en kommun i stället ska vara huvudman. Sådant beslut har fattats gällande Stockholms och Tranås kommuner. Avgiftssatsen ska grunda sig på huvudmannens särredovisning av verksamhetens intäkter och uppgifter.

Riksdagen har beslutat att alla som är folkbokförda i Sverige ska betala en avgift för att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Avgiften är inkomstrelaterad och bekostar:

  • Gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under 25 år.
  • Gravsättning inklusive gravöppning samt återfyllning och iordningsställande av öppnad grav (Dessa åtgärder sker i samband med att ett nytt stoft eller ny aska gravsätts).
  • Vissa transporter av stoftet när huvudmannen övertagit ansvaret från t.ex. en sjukvårdande inrättning och fram till gravsättning.
  • Kremering av stoftet.
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Kostnader för exempelvis arrangemang vid enskilda begravningar omfattas inte av avgiften.