Den Lagerlöfska familjegraven
Foto: Birgitta Persson

Östra Ämterviks kyrkogård, kort historik

Kyrkogården ligger skild från kyrkan och har en öst-västlig riktning med en genomgående lindallé. Kyrkogården är delad av en kyrkogårdsmur som skiljer den gamla delen från 1914 års utvidgning. De östligaste delarna härrör från 1600-talets senare hälft.

Den äldre delen av kyrkogården domineras av den stora Lagerlöfska familjegraven strax till vänster om ingången (se bild ovan). Där ligger nobelpristagaren, författarinnan Selma Lagerlöf, begraven tillsammans med sina föräldrar, farföräldrar och andra familjemedlemmar. Flera av förebilderna till personer i Selma Lagerlöfs diktning ligger också begravda på kyrkogården, t ex ”kejsaren av Portugallien”, som ligger under ett enkelt träkors strax bakom Lagerlöfsgraven västerut.

Längst till vänster i sydöstra hörnet under en grön kulle vilar fyra personer som följde ångaren Freja i djupet när den gick under i Bössviken, längst söderut i socknen, år 1896. Båten bärgades 1994 och kropparna togs upp från sjön Frykens botten.

Inne på kyrkogårdens östligaste del finns ett gravkapell uppfört 1914.   


En minneslund har anlagts på sluttningen närmast söder om kyrkan. Dit har samlats gamla smideskors, det äldsta från 1600-talet. 

Inne på kyrkogården färdigställdes en askgravlund år 2018.