Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet skall också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige, andra nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter. Vidare är kyrkorådet pastoratets personalorgan.

Kyrkorådet 2022-2025

Ledamöter                                              
Karl-Johan Adolfsson (C) ordförande                                     
Carl-Johan Friberg (C) 
Kjerstin Persson (C)
Lena Gynnemo (C)                                     
Lena Börjesson (S) vice ordförande
Sven Oskarsson (S)                                          
Gerd Karlsson (S)                                        
Henry Sjölund (Lf)                                            
Bengt Dalén (SD)  

Ersättare
Bengt Gullström (C)
Kerstin Larsson (C)
Madelaine Kjellström (C)
Gustaf Forslund (C)
Kerstin Magnusson (S)
Inge Skoglund (S)
Tomas Ögren (S)
Erik Hulu (Lf)
Ulla Görling (SD)

Anm. Lf står för Levande församlingar i Sunne pastorat                                            

 

Mer fakta om kyrkorådet

Kyrkorådet får, enligt delegering från kyrkofullmäktige, besluta i vissa grupper av ärenden vilket framgår av Kyrkorådets reglemente. Till kyrkorådet hör även särskilda uppgifter som att bereda och yttra sig i ärenden som skall handläggas av kyrkofullmäktige, att ansvara för den ekonomiska förvaltningen och verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan.