Foto: Birgitta Persson

Kyrkoförvaltning, förtroendevalda, protokoll, budgetskrivning, församlingsinstruktion

Sunne församling, Västra Ämterviks församling, Östra Ämterviks församling och Gräsmarks församling bildar tillsammans ett pastorat, vilket är kyrkoherdens tjänstgöringsområde.

Sunne pastorat
Kyrkoherden har, tillsammans med de förtroendevalda, ansvar för församlingarnas utveckling.
Mer information om församlingsarbetet hittar du under respektive församling eller under respektive verksamhetsområde.

Sunne pastorat ansvarar för övergripande ekonomi- och personaladministration, övergripande informations- och utbildningsverksamhet, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.

Förtroendemannaorganisationen
Svenska kyrkan är på lokal nivå Sunne pastorat. I ledningen för pastoratet finns kyrkofullmäktige och kyrkorådet (tidigare benämnt kyrkonämnden). Beslutanderätten utövas av kyrkofullmäktige, medan förvaltningen och verkställigheten sker genom kyrkorådet med dess arbetsutskott.
I varje församling finns ett församlingsråd. Församlingarna nominerar, och kyrkofullmäktige utser, kandidaterna till församlingsrådet.

Till protokoll för åren 2020-2021

Ladda ner församlingsinstruktionen här

Ladda ner budgetskrivning 2018 här

Ladda ner budgetskrivning 2019 här

Ladda ner budgetskrivning 2020 här