Grav med plantering
Foto: Birgitta Persson

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av Begravningslagen, SFS 1990:1144.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat:

-    att bestämma vilka som får gravsättas inom gravplatsen

-    att bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom ramen för kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser

-    att bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt

-    att få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång

-    att överlåta gravrätten

-    att återlämna gravplatsen till kyrkogårdsmyndigheten    

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat:  

-    att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick

-    att iaktta kyrkogårdsmyndighetens föreskrifter när det gäller 
     gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens                utsmyckning och ordnande i övrigt

-    att före gravrättstidens utgång till kyrkogårdsmyndigheten göra
     anmälan  om förnyelse av gravrätten

-    att anmäla ny gravrättsinnehavare 
     (dödsboet är enligt lag skyldigt att inom sex månader anmäla           gravrättsinnehavare om gravrättsinnehavaren avlidit)

För ytterligare information vänligen kontakta kyrkogårdsexpeditionen,
telefon 0565-68 88 50.