Gräsmarks kyrkogård, gravplatser nära sjön
Foto: Birgitta Persson

Gräsmarks kyrkogård, kort historik

I samband med att den första kyrkan byggdes 1663, med ett läge strax öster om nuvarande kyrka, anlades ett litet område för kyrkogård. Man kan anta att detta område i stort sett motsvarar det gruskvarter som finns idag. Därefter, när den nya kyrkan stod färdig, utökades kyrkogården ett stycke mot öster år 1740.

År 1794 utökades kyrkogården söderut. År 1848 tillfördes mark norr om kyrkan ner mot sjön, samt ett område mot väster som motsvarar det område som idag omfattar den gamla delen. Kyrkogården har efter detta utvidgats flera gånger mot söder åren 1881, 1920, 1938 och 1947 till det område vi ser idag. Kyrkogården har delats in i 15 kvarter. I mittenpartierna av kvarter 8 finns till stor del rester från Allmänningkvarteren bevarade. För övrigt har kyrkogården, liksom många andra kyrkogårdar, sparsam förekomst av äldre gravstenar. Ett område öster om kyrkan har aldrig utnyttjats för gravsättningar, troligen beroende på att här stod den gamla 1600-talskyrkan. Kyrkogården har ett mycket vackert naturskönt läge som i norr och öster avgränsas av sjön Udden. I söder och väster avgränsas kyrkogården mot bebyggelsen av en stenmur med en trädkrans av lind. På de östliga lägena mot sjön har en Minneslund anlagts år 2002 samt en Askgravlund år 2011. På kyrkogårdens centrala del på mittgången söderut finns en fontän som tillkom i slutet av 1930-talet. Sydväst om kyrkan, ca 75-100 m, ser vi idag rester av den jättebjörk som var ett dominerade inslag på kyrkogården under 1900-talet. Björken togs ner år 2005 på grund av säkerhetsrisk, men stubben, med en diameter av 2 meter, lämnades som ett minne tills vidare. För övrigt domineras kyrkogårdens trädplanteringar av lind och rygghäckarna av hagtorn och måbär.

Öster om kyrkan finns det Herwegska gravkoret från år 1770, byggt för brukspatronerna på Kymsberg, och bårhuset med den ålderdomliga trappan, samt ett kylhus. Alla byggnaderna harmonierar väl med kyrkan och utgör en speciell miljö. På kyrkogårdens sydöstra del finns en ekonomibyggnad från 1990-talet för kyrkogårdsförvaltningens ändamål.