Begravningsavgiften

Av 9 kap 6 § i begravningslagen framgår det att huvudmannen (Sunne pastorat) utan kostnad för dödsboet ska tillhandahålla nedan uppräknade tjänster för den som vid dödsfallet var folkbokförd inom huvudmannens förvaltningsområde:

• gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
• gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
• transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
• kremering
• lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
• lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Om till exempel en Sunnebo gravsätts på annan plats utanför pastoratets gräns är det huvudmannen på den platsen som tillhandahåller ovanstående tjänster, men kostnaderna betalas av Sunne pastorat. Observera dock att det är dödsboet som bekostar eventuell transport av stoft till den andra platsen.