Skönsmons kyrka
Foto: Niklas Morlin/DocuPro

Skönsmons kyrka

Skönsmons kyrka ligger söder ut i Sundsvalls församling. Kyrkans inredning utmärker sig särskilt med sina vackra och ljusa träsniderier.

Historik


Kyrkan uppfördes av gult tegel i nygotisk spetsbåge stil. Inredningen fick ett genomgående enkelt utförande, där de ljusa träsniderierna var särskilt påtagliga. Den högtidliga invigningen förrättades den 6 oktober 1889 av biskop Martin Johansson.

Branden midsommardagen 1888 som ödelade Sundsvalls stad påskyndade säkerligen kyrkbygget i Skönsmon. Redan på hösten samma år var arbetena i gång.

År 1904 genomgick kyrkan vissa yttre omändringar bl a spritputsades den i gulbrun färg.


Kyrkans restaureringar


År 1933 skedde en genomgripande restaurering. I alla pärlspontklädda fält insattes masonitskivor. Läktarbarriärens balustraddockor togs bort och ersattes med fyllningar av björkplywood. Predikstol och orgelfasad marmorerades. Fasta bänkar sattes in utefter kyrkans långsidor.

1954 installerades ett tornur och åren 1969-1970 skedde åter en omfattande restaurering. Putsen förbättrades och återfick den ursprungliga färgen. Det gamla plåttaket ersattes med kopparplåt, en handikappvänlig ingång öppnades, tornuret automatiserades och ytterbelysning installerades.

Den största förändringen skedde i själva kyrkorummet. Det lades nytt golv av kalksten. Predikstolen och dopfunten flyttades från kortrappan ned på kyrkgolvet och ett nytt altare och en ny altarring byggdes. De gamla korfönstren byttes ut mot modernare, skapade av konstnären Erik Lindholm. Under orgelläktaren byggdes in en brudkammare. Vidare avlutades all tidigare färg och de ursprungliga färgerna i triumfbåge och kortak togs fram och predikstol och orgelfasad fick ny dekor. Vidare frilades träsponten och läktarbarriärens gamla trädockor kom till heders igen.