Händer med ord i.
Foto: Svenska kyrkan /IKON

Beslutande organ & församlingsinstruktion

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som har fyllt 16 år har rösträtt. Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Sundsvall är och vill vara.

Sundsvalls församling är en öppen gemenskap som möter människor där de är och erbjuder ett sammanhang att reflektera över och växa i sin kristna tro.

  Vill du kontakta våra förtroendevalda kan du göra det genom:

 • Lars-Olof Boström

  Sundsvalls församling

  Kyrkorådets ordförande

  Mer om Lars-Olof Boström

  Kyrkorådets ordförande

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Sundsvalls församlings högsta beslutande organ som beslutar i ärenden av principiell karaktär:

 

• Fastställa mål, riktlinjer för verksamheten avseende ekonomisk utjämning, resurshushållning och service.

• Fastställa budget, kyrkoavgift, begravningsavgift och andra viktiga ekonomiska frågor.

• Fastställa kyrkorådets organisation och verksamhetsformer.

• Välja ledamöter och ersättare till kyrkoråd.

• Välja revisorer.

• Besluta om ansvarsfrihet samt godkänna årsredovisning.

 

Kyrkorådet

Kyrkorådet skall leda förvaltningen av Sundsvalls församlings angelägenheter, vilket innebär att kyrkorådet:

 

• Är Sundsvalls församlings styrelse.

• Är arbetsgivare för samtliga anställda.

• Har det övergripande ansvaret för församlingens ekonomi.

• Har det övergripande ansvaret för församlingens fasta egendom.

• Har det övergripande ansvaret för Begravningsverksamheten.

• Bereder ärenden som skall behandlas av kyrkofullmäktige.

• Ansvarar för att kyrkofullmäktiges beslut verkställs.

Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet ansvarar på delegation från kyrkorådet för begravningsverksamheten inom givna ekonomiska ramar. Länsstyrelsen har utsett ett begravningsombud, som deltar i kyrkogårdsutskottet.

 

Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet ansvarar på delegation från kyrkorådet för förvaltning av församlingens fastigheter inom givna ekonomiska ramar.