Ett sista avsked vid kistan.
Foto: Alex & Martin /IKON

Begravningsverksamheten

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sundsvall.

Begravningsverksamhet innebär att


- anordna och tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser
- ta emot stoft för förvaring och visning
- sköta gravsättning och kremering
- tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan fasta religiösa symboler
- tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och annat som behövs för verksamheten
- anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser

Begravningsavgift


För att bära kostnaderna betalar alla folkbokförda i Sverige årligen en begravningsavgift som bekostar:
• Gravplats under 25 år.
• Gravsättning inklusive gravöppning och återfyllnad
• Kremering
• Bisättning
• Transporter av stoftet från det att begravningsverksamheten övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning skett inom det egna förvaltningsområdet
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
• Lokal för bisättning


Den som är medlem i Svenska kyrkan har även rätt till fri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och upplåtelse av kyrka/kapell, präst och kyrkomusiker. Man har även möjlighet att ha begravningsgudstjänst på annan ort. Kostnaderna clearas då mellan församlingarna. Den som inte är medlem kan inte "köpa" ovanstående av oss utan får själv ordna en borelig begravningsakt.

Begravningsakten bokas med hjälp av begravningsbyrå eller expeditionen i Sundsvalls  församling.

Vad betalar dödsboet vid begravning?


- Kista och svepning
- Dekoration och blommor
- Annonsering
- Transport av kistan till bisättningslokal (lokalen för förvaring och visning av stoftet).
- Begravningsceremoni (Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar en årlig kyrkoavgift. I denna ingår kostnaderna för begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning.)
- Bärare av kista i procession till graven vid jordbegravning
- Minnesstund
- Gravsten
- Skötsel och plantering på gravplatsen

För den som är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsgudstjänst i kyrka/kapell med präst och musiker. Den som inte är medlem kan inte "köpa" detta.

Vad får man göra själv?


Detta får du göra själv:
- Använda eget bårtäcke, dekorera kistan
- Arrangera borgerlig begravningsakt
- Bära och transportera kistan
- Formulera dödsannonsen
- Hjälpa till i kyrka eller kapell
- Ordna med svepning/svepdräkt
- Ordna minnesstunden/samkvämet
- Ta med ”egen jord” till mullpåläggningen vid begravningsgudstjänsten

Vad får man inte göra själv?


Detta får du inte göra själv:
- Öppna grav på allmän begravningsplats
- Gravsätta i familjegrav utan tillstånd från gravrättsinnehavare
- Själv gräva ner eller strö aska i minneslund
- Flytta gravsatt kista eller urna mellan gravplatser
- Flytta urna från en gravplats till minneslund
- Kremera - men du får närvara vid kremering

Gravrätter


När någon avlidit upplåtes kostnadsfritt en grav med gravrätt i 25 år. Om ny gravsättning sker under denna tid förlängns gravrättstiden med ytterligare 25 år räknat från den senaste gravsättningen. När denna tid gått ut, har gravrättsinnehavaren rätt att förnya gravrätten med ytterligare 25 år. Gamla upplåtelseavtal (exempelvis formulerat "all framtid") gäller, så länge det finns en aktuell innehavare. Det går inte att i förtid få en grav upplåten (förboka) åt sig eller anhörig.

Val av gravplats sker vid tidpunkt som avtalats med Begravningsverksamheten. Innehavaren av en gravrätt är Begravningsverksamheten kontaktman i ärenden som rör graven. Gravrätt kan inte upplåtas på ett dödsbo. När gravrättsinnehavaren avlider skall dödsboet, inom sex månader från dödsfallet, anmäla till kyrkogårdsförvaltningen vem gravrätten skall överlåtas till. Det är därför mycket viktigt att meddela eventuell adressändring.
Då upplåtelse av gravrätt sker utfärdas ett gravbrev vilket innehåller uppgifter om vem/vilka som fått upplåtelsen.

Gravvårdar/-stenar/-kors


Bestämmelserna för gravvårdarnas storlek och utformning varierar mellan olika områden på begravningsplatserna. Gravvård skall godkännas av Begravningsverksamheten. Därför kan det vara bra att rådgöra med dem innan gravvården beställs.


Om större förändringar görs med gravvårdens utseende krävs ett godkännande av Begravningsverksamheten precis som när det gäller en ny gravvård. Underhåll av gravvård bekostas av gravrättsinnehavare.


Gravskötsel är gravrättsinnehavarens ansvar. I de fall där gravplatsen missköts tar Begravningsverksamheten kontakt med innehavaren för ett påpekande. Om gravplatsen inte åtgärdas återtas graven av begravningsverksamheten i församlingen.

Graven får inte dekoreras på ett sätt som kan väcka anstöt hos andra kyrkogårdsbesökare. Plantering får endast ske på den yta som hör till graven. Plantera ej växtsorter som kan inkräkta på intilliggande gravars område. Tänk också på att marschaller ofta orsakar nedsotning och fettstänk på gravstenen och att de därför bör undvikas. 
 

Minneslunden


Jordande i minneslund är ett alternativ till gravsättning i kista eller urna. I en minneslund är allt gemensamt. Askan efter den avlidne sätts ner utan att dess exakta läge registreras. All placering av stoft i minneslunden är anonym och tillkännages inte. Inga enskilda gravar, gravvårdar eller planteringar skall förkomma. Anhöriga kan däremot medverka till minneslundens gemensamma smyckning genom att placera blommor och ljus på särskilt anordnade platser.

Kyrkogårdsexp

Expedition i Kyrkans Hus, Floragatan 4, Sundsvall

Öppet Mån-fre  10-14

Växel 060-53 10 100, telefontid, kyrkogårdsfrågor 8-12:00

sundsvalls.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Gravkapell och kyrkogårdar

Sundsvalls Gustav Adolfs kapell, Kronolottsv. 1, Sundsvall

Skönsmons kapell, Skönsmogatan 29, Sundsvall

Sundsvalls skogskyrkogård, Östermovägen 56, ovanför Kubens idrottsplan.

 

Hitta en grav

Här kan du söka en grav på  våra kyrkogårdar.

Extern länk: https://webbkarta.agrando.se/

https://gravar.se/