Historia

Från folder ”Sundbybergs begravningsplats 100 år” samt kulturhistoria:

Kulturhistorisk beskrivning av begravningsplatsen

Sundbybergs begravningsplats är skyddad enligt Kulturmiljölagen (1988:950), kap 4, som omfattar kyrkliga kulturminnen. Enligt § 11 skall i vården av en begravningsplats dess betydelse som en del av kulturmiljön beaktas. Begravningsplatser ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller förvanskas.

Rapporten är en översiktlig beskrivning av begravningsplatsen. Den innehåller också antikvariska riktlinjer som är tillämpbara vid fortsatt skötsel och underhåll.

Läs rapporten här.