Förtroendevalda

KYRKOFULLMÄKTIGE

är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget m m. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd i proportion till valresultatet. Det sker vanligen efter överläggning mellan de partier eller grupperingar som deltagit i valet. Sundbybergs kyrkofullmäktige består av 23 ordinarie ledamöter och 16 ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan i Sundbyberg 2022-2025

Ordinarie
Inger Lundberg (s)
Jörgen Silén (s), ordförande, jorgen.silen@telia.com
Anette Pettersson (s)
Robin Westberg Johansson (s)
Kari Vikslätt, 2e vice ordförande (s)
Kjell Söderstam (s)
Ingunn Talleivsen (s)
Michael Spira (s)
Marie Envall (s)
Rolf Tenser (BorgA), gruppledare, rolf.tenser@gmail.com
Berit Lundmark (BorgA)
Gustaf Öbrink (c), gruppledare, gustaf.obrink@svenskakyrkan.se
IngMarie Bohmelin (c)
Maritta Hellström (kr), gruppledare, marittahellstrom@hotmail.com 
Micael Terstedt (posk), gruppledare, micael.terstedt@svenskakyrkan.se
Maj-Stina Samuelsson (posk)
Lars-Olov Samuelsson, 1e vice ordförande (posk)
Gunilla Lindberg Karlsson (posk)
Georg Nygren (posk)
Georgio Thomas Tsogas (posk)
Gary Aelius (SD), gruppledare, gary11@live.se 
Ingrid Landvall (SD)
Sussie Olofsson (ViSK)

Ersättare
Oiva Kaarela (s)
Kajsa Adenbäck (s)
Mats Johansson (s)
Ulla Sällström (s)
Karl-Erik Sandell (s)
Ritva Runestad (BorgA)
Ann-Marie Öberg (BorgA)
Antina-Maria Hessel (c)
Gunnar Carlsson (c)
Yvonne Åhlberg (kr)
Tomas Kreij (kr)
Åsalie Forsström (posk)
Ann-Christin Ohlsson Larzenius (posk)
Ginger Christina Jureskog (posk)
Ingela Lindqvist (SD)
Leif Österlöf (SD)

....................................................................................................................................

KYRKORÅDET

är församlingens styrelse, dess verkställande organ. I kyrkorådet ingår förutom de kyrkopolitiskt valda även kyrkoherden. Ledamöterna i kyrkorådet behöver inte vara förtroendevalda, dvs de behöver inte vara ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige för att sitta i kyrkorådet. Det vanligaste är att de är det men det är inget krav. Kyrkorådet väljs i Sundbyberg av kyrkofullmäktige och inte av folket i kyrkoval.

Kyrkorådet ska:

  • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och självt förvalta kyrkans och församlingens egendom om detta inte ska skötas av någon annan, och
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
  • Ett direktvalt kyrkoråd ska även besluta i ärenden som gäller mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.

Kyrkorådet Svenska kyrkan i Sundbyberg 2022-2025

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Ordförande: Inger Lundberg (s)
1e vice ordförande: Gustav Öbrink (c)
2e vice ordförande: Micael Terstedt (posk)
Jörgen Silén (s)
Sussie Olofsson (ViSK)
Lars-Olov Samuelsson (posk)
Rolf Tenser (BorgA)

Ersättare
Anette Pettersson (s)
Robin Johansson Westberg (s)
Kari Vikslätt (s)       
Antina-Maria Hessel (c)   
Georg Nygren (posk)
Maj-Stina Samuelsson (posk)
Maritta Hellström (kr)

....................................................................................................................................

BEREDANDE UTSKOTTET

förbereder beslutsunderlag till Kyrkorådet. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

Beredande Utskottet (BU) Svenska kyrkan i Sundbyberg 2022-2025

Ordinarie
Inger Lundberg
Gustaf Öbrink
Sussie Olofsson
Micael Terstedt
Lars-Olof Samuelsson
Micke Åsman, kyrkoherde
Elisabeth Tunberg, administrativ chef