Förtroendevalda

KYRKOFULLMÄKTIGE

är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget m m. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd i proportion till valresultatet. Det sker vanligen efter överläggning mellan de partier eller grupperingar som deltagit i valet. Sundbybergs kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter och 16 ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2021
26 januari, 27 april, 26 oktober, 30 november

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Inger Lundberg (s)
Jörgen Silén (s), gruppledare, jorgen.silen@telia.com
Kari Vikslätt (s)
Michael Spira (s)
Cecilia Clausen (s)
Oiva Kaarela(s)
Marie Envall (s)
Kjell Söderstam (s)
Anette Pettersson (s)
Karl-Erik Sandell (s)
Rolf Tenser (BorgA), gruppledare, rolf.tenser@comhem.se
Berit Lundmark (BorgA)
Lisa Rosengård (c)
Gustaf Öbrink (c), gruppledare, gustaf.obrink@svenskakyrkan.se
Gunilla Ehrenhorn (FiSK), gruppledare, gunilla.ehrenhorn@comhem.se
Maritta Hellström (kr)
Micael Terstedt (posk), gruppledare, micael.terstedt@svenskakyrkan.se
Lars-Olov Samuelsson (posk)
Alexander Eklund (posk)
Maj-Stina Samuelsson (posk)
Georgio Thomas Tsogas (posk)
Susanne Schärström (posk)
Stefan Buncic  (SD)
Gary Aelius (SD)
Carina Cortés (SD)

Ersättare
Barbro Eriksson (s)
Mats Johansson (s)
Åsa Zetterberg (s)
Ulla Sällström (s)
Robin Westberg Johansson (s)
Ritva Runestad (BorgA)
Ann-Marie Öberg (BorgA)
Anders Pettersson (c)
Antina-Maria Hessel (c)
Johan Storåkers (FiSK)
Yvonne Åhlberg (kr)
Anders Björkeblad (posk)
Inger Canberger (posk)
Susanne Buncic (SD)
Jarmo Kärävä (SD)

....................................................................................................................................

KYRKORÅDET

är församlingens styrelse, dess verkställande organ. I kyrkorådet ingår förutom de kyrkopolitiskt valda även kyrkoherden. Ledamöterna i kyrkorådet behöver inte vara förtroendevalda, dvs de behöver inte vara ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige för att sitta i kyrkorådet. Det vanligaste är att de är det men det är inget krav. Kyrkorådet väljs i Sundbyberg av kyrkofullmäktige och inte av folket i kyrkoval.

Kyrkorådets sammanträdesdagar 2021
2 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 15 juni, 28 september, 23 november, 21 december

Kyrkorådet ska:

  • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och självt förvalta kyrkans och församlingens egendom om detta inte ska skötas av någon annan, och
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
  • Ett direktvalt kyrkoråd ska även besluta i ärenden som gäller mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.

Kyrkorådet Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Ordförande: Jörgen Silén (s)
1:e vice ordförande: Gustav Öbrink (c)
2:e vice ordförande: Micael Terstedt (posk)
Inger Lundberg (s)
Alexander Eklund (posk)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)

Ersättare
Michael Spira (s)
Kari Vikslätt (s)
Cecilia Clausen (s)       
Maj-Stina Samuelsson (posk)               
Rolf Tenser (BorgA)
Anders Pettersson (c)

....................................................................................................................................


BEREDANDE UTSKOTTET

förbereder beslutsunderlag till Kyrkorådet. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

BU sammanträdesdagar 2021
19 januari, 2 mars, 30 mars, 4 maj, 1 juni, 14 september, 9 november, 7 december

Beredande Utskottet (BU) Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Jörgen Silén (s)
Inger Lundberg (s)
Gustaf Öbrink (c)
Micael Terstedt (posk)

Ersättare
Kari Vikslätt (s)
Cecilia Clausen (s)
Alexander Eklund (posk)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)