Förtroendevalda

KYRKOFULLMÄKTIGE

är församlingens högsta beslutande organ. I fullmäktige beslutas om kyrkoavgiften, församlingens verksamhetsplan, budget m m. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd i proportion till valresultatet. Det sker vanligen efter överläggning mellan de partier eller grupperingar som deltagit i valet. Sundbybergs kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter och 16 ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade. Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val och dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 2021
26 januari, 27 april, 26 oktober, 30 november

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Inger Lundberg (s)
Jörgen Silén (s), gruppledare, jorgen.silen@telia.com
Kari Vikslätt (s)
Michael Spira (s)
Cecilia Clausen (s)
Oiva Kaarela(s)
Marie Envall (s)
Kjell Söderstam (s)
Anette Pettersson (s)
Karl-Erik Sandell (s)
Rolf Tenser (BorgA), gruppledare, rolf.tenser@gmail.com
Berit Lundmark (BorgA)
Lisa Rosengård (c)
Gustaf Öbrink (c), gruppledare, gustaf.obrink@svenskakyrkan.se
Gunilla Ehrenhorn (FiSK), gruppledare, gunilla.ehrenhorn@gmail.com
Maritta Hellström (kr), gruppledare, marittahellstrom@hotmail.com 
Micael Terstedt (posk), gruppledare, micael.terstedt@svenskakyrkan.se
Lars-Olov Samuelsson (posk)
Alexander Eklund (posk)
Maj-Stina Samuelsson (posk)
Georgio Thomas Tsogas (posk)
Susanne Schärström (posk)
Stefan Buncic  (SD)
Gary Aelius (SD), gruppledare, gary11@live.se 
Carina Cortés (SD)

Ersättare
Barbro Eriksson (s)
Mats Johansson (s)
Åsa Zetterberg (s)
Ulla Sällström (s)
Robin Westberg Johansson (s)
Ritva Runestad (BorgA)
Ann-Marie Öberg (BorgA)
Anders Pettersson (c)
Antina-Maria Hessel (c)
Johan Storåkers (FiSK)
Yvonne Åhlberg (kr)
Anders Björkeblad (posk)
Inger Canberger (posk)
Susanne Buncic (SD)
Jarmo Kärävä (SD)

....................................................................................................................................

KYRKORÅDET

är församlingens styrelse, dess verkställande organ. I kyrkorådet ingår förutom de kyrkopolitiskt valda även kyrkoherden. Ledamöterna i kyrkorådet behöver inte vara förtroendevalda, dvs de behöver inte vara ledamöter eller ersättare i kyrkofullmäktige för att sitta i kyrkorådet. Det vanligaste är att de är det men det är inget krav. Kyrkorådet väljs i Sundbyberg av kyrkofullmäktige och inte av folket i kyrkoval.

Kyrkorådets sammanträdesdagar 2021
2 februari, 16 mars, 13 april, 18 maj, 15 juni, 28 september, 23 november, 21 december

Kyrkorådet ska:

  • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige,
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och självt förvalta kyrkans och församlingens egendom om detta inte ska skötas av någon annan, och
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
  • Ett direktvalt kyrkoråd ska även besluta i ärenden som gäller mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.

Kyrkorådet Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Ordförande: Jörgen Silén (s)
1:e vice ordförande: Gustav Öbrink (c)
2:e vice ordförande: Micael Terstedt (posk)
Inger Lundberg (s)
Alexander Eklund (posk)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)

Ersättare
Michael Spira (s)
Kari Vikslätt (s)
Cecilia Clausen (s)       
Maj-Stina Samuelsson (posk)               
Rolf Tenser (BorgA)
Anders Pettersson (c)

....................................................................................................................................


BEREDANDE UTSKOTTET

förbereder beslutsunderlag till Kyrkorådet. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

BU sammanträdesdagar 2021
19 januari, 2 mars, 30 mars, 4 maj, 1 juni, 14 september, 9 november, 7 december

Beredande Utskottet (BU) Svenska kyrkan i Sundbyberg 2018-2021

Ordinarie
Micke Åsman, kyrkoherde
Jörgen Silén (s)
Inger Lundberg (s)
Gustaf Öbrink (c)
Micael Terstedt (posk)

Ersättare
Kari Vikslätt (s)
Cecilia Clausen (s)
Alexander Eklund (posk)
Gunilla Ehrenhorn (FiSK)