Begravningsombud

Länsstyrelsen förordnar ett begravningsombud för varje kommun. Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

I Sundbybergs kommun är det Tullikki Ilola som är ombud och som har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Svenska kyrkan i Sundbyberg tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

kontakt begravningsombud

Tullikki Ilola
Telefon: 0708-618352

Ombudet utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?
Efter relationsändringen 2000-01-01 begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag.
Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49 - 58 §§.

Observera att: Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt ingår inte i begravningsombudets uppdrag.