Ikon med sankt Staffan i Brågarps kyrka
Foto: Tina Linde

Varför S:t Staffan?

Församlingen tog namnet S:t Staffan efter en sammanslagning av flera församlingar år 2000. Det var Staffanstorps församling (bildad 1964 av Brågarps och Nevishögs församlingar), Kyrkheddinge, Esarps och Bjällerups församlingar, som sedan 1962 redan ingick i Staffanstorps pastorat. Inspirationen till namnet S:t Staffan kom från huvudorten Staffanstorp och även församlingsgården som redan hette S:t Staffans församlingsgård.

Kulturforskaren och författaren Ivan Pfeifer har skrivit ner vad han har kommit fram till:

Staffan kommer från det bibliska Stefanus, den förste kristne martyren, som det talas om i episteln på Annandag jul. Den helige Stefanus (se Apostlagärningarna kap 6) blev en av de första kyrkliga ämbetsinnehavarna. På apostlarnas anmodan utsågs han och några andra att ha hand om de praktiska bestyren, "göra tjänst vid borden". Man har i detta velat se ursprunget till det kristna diakonatet och Stefanus nämns i kyrkliga traditioner som den förste diakonen.

Den helige Stefanus har ytterst gett Staffanstorp dess namn. Därmed inte sagt att denne fromme man direkt varit i tankarna när Staffanstorps by fick sitt namn en gång. Stefanus var under medeltiden ett vanligt namn och flera medeltida helgon hette så. Och i det närbelägna Lund fanns, enligt uppgift, under medeltiden en kyrka, som bar Staffans namn.

Staffanstorp förekommer som ett bynamn i Nevishög i våra historiska källor första gången 1304. Troligtvis var själva kyrkbyn Nevishög både större och äldre och namnet kan tänkas gå tillbaka till förkristen tid, men just med tanke på namnet bör bynamnet Staffanstorp ha tillkommit under kristen tid.
Ganska snart uppträdde namnet i sammandragen form som Stanstorp. I århundraden har man både sagt och skrivit så. Nu, i vår egen tid, då den väldiga bebyggelsen kräver stora förändringar på lantmäteriets kartor, kvarstår Stanstorp bara som fastighetsbeteckning i jordregistret. Men märkligt är att det äldre och fylligare uttalet Staffanstorp blommar upp på nytt.
År 1952 blev det ett borgerligt kommunnamn som det gemensamma namnet för inte mindre än 12 sammanslagna socknar. Fem av dessa blev kyrkligt sammanfogade med varandra till Staffanstorps pastorat år 1962.

Ikon med Sankt Staffan

Ikonmålaren Gudrun Emgård har gjort en ikon med Sankt Staffan/Helige Stefanos som finns i Staffanssalen i församlingsgården. I bildspelet här nedan berättar hon hur arbetet har gått till väga.