Vattenkanna vid grav med nyplanterade penséer.
Foto: Tina Linde

Kyrkogårdarna

Beskrivning över de gravskick och olika begravningsalternativ som finns på alla församlingens kyrkogårdar.

Brågarp

Brågarps kyrkogård - äldre delen

Den äldre delen av kyrkogården finns närmast runt Brågarps kyrka. Denna består av såväl nya som gamla familjegravplatser samt en del urngravplatser. Här finns möjlighet till såväl jordbegravningar som urnsättningar. Det finns dock begränsad tillgång till nya platser. Därför måste man i varje nytt fall kontrollera om det finns någon ledig gravplats tillgänglig.
Här är samtliga gravplatser med gravrätt.

 

Urnlunden

Söder om den gamla kyrkogården ligger urnlunden.
Denna är enbart avsedd för urngravsättningar. Varje urngravplats är 1,2 x 1,2 meter med palts för upp till nio urnor per gravplats. Gravvården kan vara stående eller liggande och kyrkogårdsförvaltningen har anvisningar som anger maxstorlekarna.
Samtliga urngravplatser med gravrätt.

 

Askgravlunden

Söder om urnlunden ligger askgravlunden. Detta gravskick kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund.
Gravsättningar sker anonymt i askgravlundens gräsyta. Anhöriga får inte vara med vid gravsättningen. Ingen utmärkning görs av platsen för askan.
Egna gravvårdar får inte sättas upp, däremot kan man få den gravsattes namn med på de gemensamma bronstavlor som tillhandahålls av förvaltningen till självkostnadspris. Kostnaden uppgår till 1500 kr från år 2020.
Här finns en gemensam smyckningsplats för snittblommor och ljus. Krukväxter, kransar och andra dekorationer och arrangemang är inte tillåtna här.
Det utfärdas inga gravrätter för dem som sänks ner i askgravlunden.

 

Nevishög

Nevishögs gamla kyrkogård

Nevishögs gamla kyrkogård kallas den del som ligger väster och öster om kyrkan. Denna del består främst av gamla familjegravar. Här finns dock både platser för nya kistgravar och för urngravar.
Samtliga platser med gravrätt.

 

Nevishögs nya kyrkogård

Öster om den gamla kyrkogården ligger Nevishögs nya kyrkogård. På den nya kyrkogården i Nevishög finns möjligheter för såväl jordbegravningar som urnsättningar. Här finns även vår minneslund, askgravplats och kistgravplats.

 

Minneslunden är avsedd för ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska grävs ner inom gemensamt område. Askans läge markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar förekommer inte. Nedgrävning av aska sker vi lämplig årstid och utförs av förvaltningens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ned utan hölje.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av minneslunden och för planteringen inom denna. Besökare får medverka till smyckningen med snittblommor och ljus. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Vissna blommor och rester från ljus tas bort av kyrkogårdarnas personal. Här utfärdas ingen gravrätt.

Askgravplatsen är en begravningsform med kremation där askan efter avliden eller avlidna makar eller annan anförvant kan sammanföras i gemensam gravplats. Anhöriga erbjuds möjlighet att närvara vid urnnedsättningen.
Gravrättsinnehavaren kan få utlägga en minnesplatta över graven i granit eller gnejs, till en storlek av max 40 cm djup och 60 cm bred. Ytbehandlingen ska vara matt och texten försänkt. Gravplattan ska placeras med ovansidan i markhöjd.
Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vården av askgravplatsen och för all plantering inom denna. Egna gravrabatter får inte förekomma. Besökare får medverka till smyckningen med snittblommor och ljus. Förvaltningen anvisar plats för dessa och hur de kan anordnas. Gravplatsen upplåts med gravrätt.
En avgift för skötseln av anläggningen tas ut i samband med upplåtelsen. (Engångsavgiften är för närvarande, år 2012, för 25 års skötsel 3 152 kr.)

Kistgravplatsen fungerar på samma sätt och med samma regler som askgravplatsen, men som jordbegravning istället. Platsen är avsedd för två kistor där första gravsättning sker på ”dubbelt” djup, varför makar eller annan anförvant kan beredas plats i samma grav.

Kyrkheddinge

Kyrkheddinge kyrkogård

Kyrkheddinge kyrkogård består av en äldre och en nyare del. Den äldre delen är den som ligger runt kyrkan och den nyare delen ligger direkt väster om den gamla delen. På den nyare delen finns möjligheter för såväl jordbegravningar som urnsättningar på bägge delarna. På nya delen finns även gravplatser i gräsyta. Samtliga gravplatser med gravrätt.

Begravningsplats för muslimer

På Kyrkheddinge kyrkogård finns även församlingens muslimska begravningsplats och denna är placerad i nya delens sydvästra hörn. Samtliga gravplatser med gravrätt.

Esarp

Esarps kyrkogård

På Esarps kyrkogårds äldre del, den närmast kyrkan, är största delen besådd med gräs. Här upplåts inte några nya platser för begravning.
En nyare kyrkogård är belägen väster om den gamla kyrkogården och här finns möjlighet både för jordbegravningar och urnsättningar. Samtliga platser med gravrätt.

Bjällerup

Bjällerups kyrkogård

Bjällerups kyrkogård ligger runt kyrkan och har platser för såväl jordbegravningar som urnsättningar. Samtliga gravplatser med gravrätt.