Löv arrangerade som ett fotavtryck.

Hållbar utveckling

Arbetet för en hållbar utveckling på jorden syftar till att alla nu levande och kommande generationer skall kunna äta sig mätta, vara friska och få ett gott liv.

Vi följer Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling, för en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla. Det handlar om att både utföra ett antal förbättringsåtgärder och om att tillämpa ett målstyrt processinriktat arbetssätt. Kyrkans miljödiplomeringsmodell följer i princip samma arbetsmodell som ISO 14001 och EMAS, men med en teologisk drivkraft, pedagogisk struktur och bred förankring samt en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv. 

I november 2015 blev vi klara med fas 1 av diplomeringens tre steg och godkända av stiftets diplomerare.

S:t Staffans församlings vision

Skapelsen är en Guds gåva och ett uttryck för Guds kärlek, som vi människor är satta att förvalta. Vår vision är att vi som församling ska bidra till att skapa en trygg värld. En värld där medvetna och ansvarstagande människor gör genomtänkta och rättvisa val för att trygga dagens behov – materiellt, socialt och andligt – utan att äventyra kommande generationers behov.  

Vår policy

Vår vision innebär för oss att vi i förkunnelse och handling vill verka för hållbar utveckling och rättvis fördelning av jordens resurser. Vi vill låta skapelseansvaret genomsyra alla våra beslut och hela vår verksamhet i stort och smått. Vi vill inspirera människor att leva miljöansvarigt i sina egna liv och vi vill skapa hopp och framtidstro genom att erbjuda människor gemenskap och stöd i olika livssituationer. Arbetslaget är en viktig grupp i arbetet för hållbar utveckling och vi strävar efter att erbjuda möjlighet till kontinuerlig utbildning i hållbarhetsfrågor. En god arbetsmiljö ingår också i hållbar utveckling, därför  är det viktigt att var och en får komma till tals och att den enskildes behov och ansvar uppmärksammas. Arbetet för en bättre miljö är ett arbete som ständigt måste pågå och utvecklas. Varje steg framåt – oavsett längd – tar oss närmre målet!

Arbetsgång

Inom varje huvudområde har vi gjort en nulägesanalys och definierat mål och åtgärdsprioritering. Miljödiplomeringsutbildning är genomförd.

I Pastoral verksamhet

Mål: Att vårt engagemang för hållbar utveckling ska vara tydligt även i vårt arbete med gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Delmål: Att våra gudstjänster speglar församlingens tankar om miljö och hållbarhet.

Vi har minst en temagudstjänst varje år med fokus på miljö och hållbar utveckling, t.ex. i anslutning till Världsmiljödagen eller Midsommardagen.  Vid övriga gudstjänster är miljötemat återkommande i förbönen.
Vid ordinarie kyrkkaffe har vi bytt från engångskoppar till muggar i keramik.
Med små flyers informerar vi om att kaffet är rättvisemärkt.

 

II Förvaltning och ekonomi

Mål: Församlingens finansiella placeringar ska ge önskad avkastning och tryggad värdesäkring, samt dessutom generera samhällsnytta och stötta långsiktigt hållbara verksamheter.

Delmål: 1. Konsekvensanalys av nuvarande placeringar för att se om vi kan öka omfattningen gröna/ fair trade-screenade fonder/företag.
2. En revidering ska genomföras av församlingens placeringspolicy för våra fonder och aktier där samhällsnyttan vägs in.

100 % av våra fonder har hållbarhetskriterier. I bokslutets förvaltningsberättelse redovisas församlingens anmälningspliktiga miljöpåverkan.
Finanspolicyn har tillförts etiska placeringsregler med tuffare miljö- och omvärldskrav.

 

III Byggnader

Mål: Vi vill minska vår energiförbrukning totalt sett.

Delmål:  1. Utse energiansvarig.
2. Göra en energiinventering över nuläget, och därefter ta fram förslag till att minska energiförbrukningen.
3. Göra uppföljning av elförbrukningen, särskilt av de stora elförbrukarna.
4. Energioptimera värme o luftfuktighet i våra 5 kyrkor.
5. Alltid vid alla nyinköp och nyinstallationer ta hänsyn till energiförbrukningen.
6. Utbilda och informera samtlig personal om energieffektivisering och energibesparing.

Vi har utsett fastighetsansvarig till energiansvarig och sammanställt energiförbrukningen för samtliga fastigheter månadsvis och årsvis.
Samtliga kyrkor har fått styrsystem som anpassar uppvärmning och belysning efter bokningar.
Information om energibesparing lämnas löpande vid personalmöten.

 

IV Kyrkogårdar och markanläggningar

Mål: Vi vill driva och underhålla våra kyrkogårdar och markanläggningar med hänsyn till miljö och hållbar utveckling så långt det är möjligt. Vi vill verka för ökad artdiversitet.

Delmål: 1. Sluta använda alla former av kemiska bekämpningsmedel och vid gödning enbart använda KRAV-godkända medel.
2. Större andel el eller batteridrivna maskiner. Minst en maskin per år byts till miljövänligare alternativ.
3. Upprätta skötselplaner för kyrkogårdarna och undersöka var det verkligen behövs att häckar och gräs klipps ofta och var det är ok att göra det mera sällan.

I de få fall vi använder gödningsmedel eller måste använda bekämpnings-medel är de miljömärkta.
De maskiner vi köper använder samma batterityp, så de är utbytbara mellan maskinerna.

 

V Varor och tjänster

Mål: I så stor utsträckning som möjligt inhandla miljövänliga varor och tjänster samt minimera resursförbrukningen.

Delmål: Använda närproducerat, KRAV-märkt och/eller Fairtrade frukt och grönsaker.

Förskolans mat är till stor del närproducerad, ekologisk och med skånskt naturbeteskött.

 

VI Transport och kommunikation

Mål: Vi vill att fordonsparken ska vara optimerad (klarar vi oss med färre fordon?) och miljövänlig. Vi vill minimera förbrukning av fossilt bränsle.

Delmål: 1. Att aktivt välja miljövänliga produkter när inköp görs till befintliga fordon. 2. Efterhand som fordonen byts ut så skall vi överväga el, hybrid eller laddhybrid fordon och ej enbart låta fordonskostnaden styra dessa inköp. 3. Sammanställa en förteckning av drivmedelsförbrukning. 4. Samordna och minimera transporter.

Vi köper miljövänliga varianter av däck, rengöringsmedel, spolarvätska, service m.m.
Vi har mätt och sammanställt drivmedelsförbrukningen.
Församlingen har köpt in en tjänstecykel med logotyp.

 

VII Kemikalier och avfall

Mål: Vi vill upprätta en lista över de kemikalier församlingen använder och undersöka om det finns miljövänliga alternativ. Målet är att eliminera miljöskadliga produkter i så stor utsträckning som möjligt, och minska förbrukning av samtliga kemikalier.

Delmål: 1. Upprätta en kemikalielista, inklusive produktdatablad.
2. Om möjligt byta till miljövänligare alternativ alt. utesluta produkter genom ändring i arbetssätt.
3. Kontrollerad dosering/användning av kemikalier.
4. Överblivna kemikalier lämnas kontinuerligt till återvinning.

Kemikalieinventering är utförd för förskolan, församlingsgården och kyrkogårdsförvaltningen och produktdatabladen är uppdaterade.
En del av städprodukterna har bytts ut till miljövänligare alternativ och utfasade produkter har lämnats till återvinning.