Corona

Merparten av restriktionerna mot covid-19 tas bort den 9 februari 2022

Detta gäller även efter den 9 februari 2022
• Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
• Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
• En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.
• Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.
• Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.

Vidare har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Källa:www.regeringen.se