Omvärldsbeskrivning

Svenska kyrkan Strömstads pastorat

Strömstads pastorat har samma geografiska gräns som Strömstads kommun, med skärgård och hav i väst och med gräns mot Norge.

Att vara gränskommun, med Norges tätortsregion Östfold som granne, och samtidigt vara en attraktiv kustkommun med ett stort inslag av delårsboende ger unika förutsättningar. Kommunen är dock inte en typisk delårskommun då kommunen är aktiv även under vinterhalvåret med en betydande gränshandel. Strömstad kan beskrivas som en liten storstad. Motorvägen Göteborg – Oslo passerar genom kommunen, det är cirka en timmes bilresa till Osloområdet. Handeln inklusive gränshandeln utgör en av de största näringarna och har dagligen tusentals besökare.

Kommunens befolkning har under ett antal år ökat. Idag bor drygt 13000 helårsboende i kommunen och under juli månad, när delårsboendet är fullt utnyttjat, så kan befolkningen uppgå till cirka 70 000. Demografiskt är befolkningen normalt fördelat mellan unga och gamla och med en ganska stor in- och utflyttning. Ungdomar flyttar ut för studier och unga kommer tillbaka för att arbeta på en arbetsmarknad med en mycket liten arbetslöshet. Arbetspendling till den norska arbetsmarknaden är betydande. Cirka 10 % av befolkningen är norskfödda.

Strömstads kommun har en ökande mångkulturell befolkning. I kommunen finns även flyktinginvandring.

Sammanfattningsvis så finns många och varierade kontaktytor med människor i pastoratet. Pastoratet verkar i en expanderande region med tillväxt.

 

Strömstads Pastorat består av tre församlingar och åtta kyrkor och tretton begravningsplatser.

Strömstads församling:   består av Strömstad och Kosteröarna
folkmängd 8189, medlemmar 4493. (2017)

 

Skee -Tjärnö församling:   består av Skee, Tjärnö och Krokstrand
folkmängd 3858, medlemmar 2314 (2017)

 

Idefjordens församling:   består av Näsinge, Hogdal och Lommeland
folkmängd 1143, medlemmar 586 (2017)

 

Slutsatser och analys

Samhällets förändringar med ökad stress samt ofrivillig sysslolöshet ställer krav på flexibilitet och mångsidighet. Svenska kyrkan Strömstads pastorat vill ta vara på det stora förtroende och de förväntningar som finns hos människor som lever och vistas i pastoratet. Kyrkan vill vara en plats för stabilitet och trygghet.

I enlighet med pastoratets uppdrag vill vi arbeta för att öka antalet medlemmar.

Pastoratet vill erbjuda inbjudande mötesplatser där alla kan känna sig välkomna oavsett ålder, kön, religion och kultur. En större ekumenisk samverkan med andra trossamfund är också det en stark utvecklingsmöjlighet.

De prioriteringar som behöver göras är att utveckla gudstjänstlivet, verksamhet för människor ”mitt i livet” och vara en tydlig aktör i samhälls- och föreningsliv. Detta kan göras i samverkan med ideella krafter.

Barnen ska inkluderas i alla delar av församlingslivet. Att fortsätta med en uppsökande verksamhet vad gäller barn och ungdom är även det prioriterat. Detta kan fortsatt leda till att kyrkan blir en naturlig del av barn och ungas liv, en mötesplats och samtalspartner vilket uppnås genom de olika verksamheter som erbjuds, men även på de arenor där kyrkan agerar som gäst. Ett rikt gudstjänstliv erbjuder både en livsrytm och en grogrund för existentiell mognad. Vid beslutsfattande på alla nivåer skall barnens perspektiv tillvaratas.