Foto: Anna Rask

Krokstrands kyrka

KROKSTRANDS KYRKA ligger på den högsta punkten i terrängen, med sin kyrkogård i slänten nordväst om kyrkan. Kyrkan ligger på en grusad kyrkoplan, omgiven av en mur av fint lagda granitblock i oregelbundna former. Innanför muren finns också gräsytor. En dubbel svart smidesgrind mellan granitstolpar leder in till kyrkan. Ingången är flankerad av två träd. I öster finns en mindre smidesgrind, som vetter mot en gångväg till prästgården.

KYRKOGÅRDEN är långsmalt triangelformad, med ena långsidan mot landsvägen ner mot Krokstrand, och den andra långsidan utmed uppfartsvägen till kyrkan. Den är mot landsvägen, i öster, samt i östra delen av sydsidan, omgiven av en fint tuktad skalmur. Västra delen av sydsidan samt den korta västsidan omgärdas av staket med häckar innanför. Ingång till kyrkogården genom smidesgrindar mellan granitstolpar. Innanför muren står tuktade lövträd. Kyrkogården kan indelas i tre delar: I den östra delen ligger gravarna i grusbelagda kvarter, i mellersta delen ligger de i gräskvarter, och i den västligaste delen finns ännu inga gravar alls. Kyrkogården invigdes 1929.

På andra sidan om uppfarten till kyrkan ligger en långsmal ekonomibyggnad, gråmålad med träpanel och sadeltak. Troligen jämnårig med kyrka och kyrkogård, tillbyggd 1986.