Foto: Stig Carlsson

Kosters kyrka

LÄGE OCH OMGIVNING - Kapellet ligger på norra delen av Sydkoster och är Sveriges västligaste gudstjänstlokal. Läget är helt avskilt i en dalsänka strax nedanför och öster om Valfjäll, öns högsta berg, vilket läar för västvindarna. Tomten är endast lätt kuperad och läget är fritt mot den flacka dalgången. Begravningsplatsen ligger separat, i en sluttning mot Kostersundet, en dryg km nordnordost om kapellet. 

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Som den första gudstjänstlokalen på ön invigdes Kosters kapell 1939. Ritningarna utfördes av Knut Nordenskjöld.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Arkitekturen präglas av 20-talsklassicism med inslag av nationalromantik. Byggnaden utgörs av panelklätt trä. Takets mittparti är förhöjt och har sadeltak. Sidopartiernas tak är sluttande. Kyrkorummet är enskeppigt med liten utbyggnad i öster för altaret. Glasmålningen i altarväggens rundfönster är komponerad av Yngve Lundström och N. P. Ringström. Sakristian ligger intill korets nordvägg. På västpartiet rider ett torn med hög spira. Tornet har indragen överdel med breda, halvcirkelformade ljusöppningar. Bottenplanet fungerar som vapenhus och är jämnbrett med kyrkorummet. Interiören täcks av ett indraget tunnvalv och uppvisar dekorativt måleri (marmoreringar) av Carl Otto Svensson. Inredningen är i samtida med kyrkans byggnadsår. Under rundfönstret i öster hänger altartavlan, utförd av Gunnar Torhamn. Bänkinredningen är öppen.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.