Kommunen

Kyrkan vill finnas som ett komplement och stöd i samhället. Det kan ske i olika nätverk, men även i direkt verksamhet, i samverkan med kommun.

Vårdhem

Omsorgsboendena besöks av diakon och musiker där andakt och musikstund hålls, ett uppskattat inslag bland de boende För dem som önskar nattvardsgång tillsammans med andra eller enskild i sin bostad ordnas det tillsammans med präst

Folkhälsa

Folkhälsofrågor rör inte bara fysiskt och psykiskt välbefinnande utan även det andliga perspektivet. Existentiella funderingar kommer oavsett ålder. Vi som diakoner har vana att möta upp kring dessa funderingar.

POSOM

Pastoratet ingår i Strömstad och Tanums kommuners POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande vid kris och katastrof). Ett arbete där gruppen finns tillgänglig att bistå när kris och katastrof av större art inträffar, och civilsamhällets egna resurser att hantera situationen på egen hand inte räcker.

Stödgruppen Buketten

Gruppen är för barn som har föräldrar vilka lever med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa. Gruppen ska stärka deltagarna i sin identitet samt visa på att det finns andra som lever i liknande situationer. Stödgruppen drivs tillsammans med Socialtjänsten i Strömstads kommun. Träffarna utgår från Ersta Diakonis material för stödgrupper.