Vårt vänstift i Finland

Tammerfors stift är det största av nio stift i Finland, och näst äldst – efter ärkestiftet i Åbo. Stiftet består av 38 församlingar och två församlingsförbund (samfälligheter). Församlingarna är indelade i fem kontrakt. Biskop Matti Repo är stiftets 36:e biskop. 

Tammerfors stift är 450 år gammalt och grundades av Gustav Vasa som 1554 delade det dåvarande Åbo stift i två delar, Åbo och Viborg stift. Efter att Viborg blev del av Ryssland flyttades biskopssätet 1723 till Borgå och stiftet fick nytt namn: Borgå stift. När stiftet sedan utsågs till ett stift för det svenskspråkiga Finland flyttades biskopssätet en gång till, nu till Tammerfors. Året var 1923.  

Olika väckelserörelser kännetecknar det kyrkliga livet på många håll i Finland, men så är inte fallet i Tammerfors stift – även om de flesta ändå finns representerade där. Vissa arbetsformer som har blivit erkända i hela den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har skapats och utvecklats i Tammerfors, däribland kyrkans familjerådgivning som startades på 1940-talet och frivilligarbetet kring Mormors Kammare på 1980-talet.  

En långvarig relation 
Vänstiftskontakten mellan Strängnäs och Tammerfors etablerades 1984 på initiativ av sverigefinskt arbete i Strängnäs stift. Fokus har legat på ömsesidigt lärande och bland annat har ett projekt på temat Urban Faith genomförts där också kyrkan i Manchester var inblandad. Genom åren har många besök i olika syften gjorts åt båda hållen.   

I vänstiftsavtalet som förnyades senast 2017 åtar sig stiften att genom enkla strukturer och okomplicerad gemenskap förbereda mark för mötesplatser och gemensamt agerande för våra församlingar. Vi vill bland annat utveckla utbytet av medarbetare mellan våra församlingar och stift, skapa samverkan för gemensamt lärande inom specifika frågor, till exempel diakoni, stärka kontakter inom ungdomsarbetet och regelmässigt be för varandra.