Sköllersta prästäng

Hallsbergs kommun, Sköllersta pastorat

Ett område lämnas för "fri utveckling". Här får man en bild av hur ett bete omvandlas till skog när inte människan har sitt finger med i spelet. Ett mindre alkärr får också rum i reservatet. 

Naturreservat Strängnäs stift, Sköllersta prästäng.

Området utgör idag en allt mer sällsynt typ av kulturlandskap i vilket man kan finna flera intressant och i vissa fall hotade växt- och djurarter.

Reservatet omfattar 21,5 hektar och består av gammal betesmark mest stora ekar.