Så styrs stiftet

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet och beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ

Stiftets högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, vars ledamöter väljs i direkta val vart fjärde år.

Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa budget och bokslut och att utse stiftsstyrelse, egendomsnämnd samt ledamöter till domkapitlet.

Stiftsstyrelsen är stiftets ”regering”.

Stiftsstyrelsen har enligt kyrkoordningen ansvar att främja församlingslivets utveckling. För att kunna utföra den uppgiften har styrelsen en arbetsorganisation vars uppgift är att dels förse biskopen med de resurser han behöver för att utföra sina biskopliga uppgifter, dels förse domkapitlet med de resurser det behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Domkapitlet utövar tillsyn

Biskopen och domkapitlet skall ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet.

Egendomsutskottet förvaltar jord, skog och fonder

Egendomsutskottet har totalansvaret för stiftets jord, skog och fonder och har hand om frågor som rör arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter.