Projektet spåntäckta tak och fasader i Strängnäs och Västerås stift

År 2018 inledde Strängnäs och Västerås stift Inventering av spåntäckta tak och fasader i Strängnäs och Västerås stift, ett flerårigt, etappindelat stiftsprojekt med syfte att öka och fördjupa kunskapen om stavspån som tak- och fasadbeklädnad på byggnader inom stiftens kyrkotomter.

Inventeringen berör all bebyggelse som förvaltas av församlingar och pastorat i kyrkomiljöerna: kyrkor, klockstaplar, stigluckor, gravkapell och övriga byggnader. Hantverksmetoder i tillverkning och läggning, daterande drag, virke och underhåll/behandling dokumenteras. En kartläggning är angelägen för att kunna hantera frågor rörande underhåll på ett tillfredställande sätt.

Arbetet utförs på uppdrag av Strängnäs och Västerås stift av Stiftelsen Kulturmiljövård i samarbete med timmerman Daniel Eriksson, Bygg och hantverk i Karlskoga, och Dalarnas museum. Projektet finansieras med kyrkoantikvarisk ersättning.

Under våren 2020 avslutatdes arbetet med etapp 1. Målet med etappen var att identifiera det byggnader inom stiften som har spåntäckningar och att fördjupa kunskapen om dessa. Utöver själva inventeringsarbetet beskriver rapporten även stavspånets historiska ursprung och utveckling samt hantverket bakom tillverkning och läggning.

LÄNK Till rapporten, etapp 1

Under 2020 påbörjades den andra etappen som genom fördjupade undersökningar förhoppningsvis ska ge oss ökad kunskap om varför äldre spåntäckningar historiskt har klarat sig bättre än många av spåntäckningar som har lagts under de senaste 50 åren.

Nu är projektet avslutat och det har bland annat resulterat i en film där Sköllersta, Tångeråsa, Salem, Glanshammar och Kvistbro kyrkor dyker upp!