Projektet medeltida taklag i Strängnäs stift

Projektdeltagare

Arbetet har på uppdrag av Strängnäs stift utförts av Stockholms läns museum, Sörmlands museum och Örebro läns museum i samarbete med timmermännen Daniel Eriksson, Karlskoga, och Bengt Bygdén, Hova. Projektet har finansierats med kyrkoantikvarisk ersättning.

Spridningskarta över kyrkor med medeltida taklag i Strängnäs stift (pdf)

Etapp 1, 2013-2014
Under 2013-2014 har 87 kyrkor i Strängnäs stift översiktligt inventerats för att identifiera bevarade medeltida taklag och fördjupa kunskapen om dessa. Av 87 inventerade kyrkor påträffades hela eller delar av medeltida taklag i 71 stycken, alltså nästan 82 % av de besökta kyrkorna! Minst 38 taklag hade delar som bedömdes vara från äldre medeltid, år 1100 – ca 1350. Även ett medeltida klocktorn identifierades vid Härads kyrka i Södermanlands län.

Arbetet har sammanställts i en rapport för respektive län där samtliga inventerade kyrkor beskrivs kortfattat.

Rapporter etapp 1 (pdf-er):

Södermanlands län
Örebro län
Stockholms län

 

Etapp 2, 2015-2017
Under 2015-2017 har fördjupade byggnadsarkeologiska undersökningar utförts i 20 kyrkor i Strängnäs stift (2 i Stockholms län, 12 i Södermanlands län samt 6 i Örebro län). Syftet med undersökningarna var att få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner.

Undersökningarna har även identifierat och dokumenterat de taklag och/eller konstruktioner som genom dendrokronologiska undersökningar/dateringar kan bidra med ökad kunskap om kyrkornas byggnadshistoriska utveckling. Dessa kommer vi att titta närmare på under etapp 3, som startar under 2018.

Rapporter etapp 2 (pdf-er):

Södermanlands län
Örebro län
Stockholms län

Provklyvning
Inom etapp 2 har det genomförts en experimentell klyvning av en stock till högben. Klyvningen utfördes med utgångspunkt i frågeställningar som uppstod utifrån iakttagelser som gjordes i Hardemo kyrkas tornhuv under etapp 1. Tornhuvens högben visade sig vara framställda på ett tidigare ej känt sätt.

Provklyvningen innebar ett försök att framställa högben på ett sådant sätt som studier av tornhuvens högben indikerade att de medeltida hantverkarna hade gjort. Hantverksexperimentet utfördes dels för att komma fram till om det över huvud taget var möjligt att framställa åtta högben ur en stock, dels för att dokumentera processen och för att få den hantverksmässiga kunskap som experimentet gav. Provklyvningen dokumenterades genom filmning och resulterade i filmen Medeltida träklyvning.

Film om Medeltida träklyvning

Pilotprojekt Härads kyrka
Under denna etapp har det även ingått ett pilotprojekt för att ta fram arbetsmetod för genomförandet av etapp 3, från identifiering av provtagningsplatser, via tillståndsprövning hos länsstyrelsen till genomförandet. Härads kyrka och klockstapel, Södermanlands län, valdes ut som provobjekt och kompletterades senare med Blacksta kyrka, Södermanlands län, samt Hardemo kyrka, Örebro län.

En sensationell bieffekt av pilotprojektet var att de dendrokronologiska undersökningarna visade att Sveriges i nuläget är äldsta daterade klockstapel står vid Härads kyrka.

Rapporter (pdf)
Härads klockstapel
Härads kyrka

Blacksta kyrka
Hardemo kyrka

Etapp 3, 2018-2019
Under den avslutande etappen av projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift kommer sammanlagt 12 kyrkors taklag att dateras genom dendrokronologisk provtagning, 4 i Örebro län och 8 i Södermanlands län). Vidare kommer dateringen av Tumbo kyrka, utförd under 1990-talet, att omanalyseras och kompletteras med nya prov

Syftet med dessa dateringar är erhålla bättre kunskapsunderlag för att med större säkerhet kunna datera medeltida konstruktioner genom okulära besiktningar av hantverksspår etc. Härigenom kan behovet av förstörande provtagning minska i framtiden, åtminstone om man nöjer sig med dateringar som t ex tidigmedeltid, högmedeltid och senmedeltid.

Den ökade kunskapen om taklagens ålder är viktig för församlingarnas/pastoratens och kulturmiljövårdens arbete med förvaltning, dokumentation/inventering samt är en förutsättning för ökad varsamhet vid vårdåtgärder, installationer och städning på kyrkvindarna. Den bredare kunskapen om och ökade förståelsen för kyrkobyggnadernas historia kan även skapa ett större intresse för det kyrkliga kulturarvet.

Resultaten från de dendrokronologiska analyserna har nu börjat levereras. I ett första steg skrivs rapporter för respektive kyrka. De kommer att publiceras här fortlöpande, se nedan.

Knista kyrka, dendro
Hidinge gamla kyrka, dendro
Mosjö kyrka, dendro