Skogsbruket inom prästlönetillgångar Strängnäs stift

Prästlönetillgångarna i stiften förvaltar sammanlagt 466 000 hektar skog, varav 400 000 hektar är produktiv skog. Det innebär att Svenska kyrkan förvaltar 1,7 procent av den brukningsbara arealen i Sverige. 

Strängnäs stift förvaltar 13 861 hektar skogsmark (2021) (som är certifierad enligt Forest Stewardship Council® (FSC®). Certifikatet intygar om ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Områden där höga naturvärden identifierats undantas från avverkning och på den mark som brukas tas hänsyn utifrån de värden som finns.  

Skogsbruket inom prästlönetillgångar omgärdas av långtgående tillståndsprocesser och avverkning sker först när tillsynsmyndigheterna inte har något att erinra mot avverkningen. 

Under senare år har angrepp av granbarkborre påverkat skogsbruket. Granbarkborren angriper äldre granar, de dör och blir också en säkerhetsrisk om 2-3 år. Beroende på hur omfattande angreppet är så beslutas när en avverkning bör ske. Inför avverkning görs bland annat en naturvärdesbedömning som också innefattar förutsättningar för hotade arter. Avverkning av granbarkborreskadad skog räddar skogsvärden men hindrar också spridningen av granbarkborre till kringliggande landskap.

Den 23 november 2021 beslutade kyrkomötet att inleda en utredning av kyrkans skogsförvaltning. Enligt kyrkomötets skrivelse ska utredningen säkerställa ”en så ekologiskt, ekonomiskt, socialt och andligt hållbar skogsförvaltning som möjligt.” 

Strängnäs stift följer regelverk och bevakar löpande nya rön och ny forskning gällande skogsbruk.