Fem vidare i arkitekttävling om Strängnäs domkyrka

Nyhet Publicerad

Nu är det klart vilka fem förslag som går vidare i arkitekttävlingen som rör Strängnäs domkyrka. Juryn har bedömt vilka som har de bästa förutsättningarna för en fortsatt bearbetning.

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö har, med stöd av Strängnäs stift, inbjudit till en arkitekttävling i två steg för domkyrkan och dess omgivning. Syftet är bland annat att domkyrkan och det omgivande domkyrkoberget ska kunna användas i fler sammanhang än de som traditionellt förknippas med kyrkobyggnader.

Tävlingens första steg var främst inriktat på att skapa koncept för en framtida byggnad och förhållningssätt till platsen och redan existerande byggnader. Ett mål är att samla verksamheterna i domkyrkans omedelbara närhet och hitta synergieffekter genom att utnyttja befintliga byggnader.

Till första delmomentet inkom 97 tävlingsbidrag. Samtliga förslag godkändes av juryn och togs upp till helhetsbedömning. De fem förslag som juryn bedömer bäst uppfyller kriterierna och har störst potential för en vidareutveckling är:

·      nr 12 Kyrkobacken – där hela livet möts

·      nr 39 Folier

·      nr 45 Stora och små - möten för stora och små

·      nr 90 Munkens örtagård

·      nr 94 Möten vid muren

Läs mer om de enskilda förslagen och om juryns bedömningskriterier: svenskakyrkan.se/strangnas/forstasteget

Samtliga förslagsställares anonymitet kommer att bevaras till bedömningen av steg 2 är avslutad.

 

Öppet informationsmöte
Tid: Fredag den 27 april kl 18.00
Plats: Strängnäs domkyrka

Möjlighet att ställa frågor till projektledare Marie Rydén Davoust och domprost Christofer Lundgren.

De fem förslag som juryn valt ut kommer att finnas utställda i domkyrkan den 27/4 – 31/5.


Inför tävlingens steg 2
En antikvarisk konsekvensbeskrivning (KKB) kommer att tas fram av var och ett av de fem förslagen. Därefter avger länsstyrelsen ett yttrande över vilka idéer och förslag som ur kulturhistorisk synpunkt är lämpligt att gå vidare med och vilka som inte är det. Eventuellt kan även fördjupade antikvariska och tekniska utredningar behövas för vissa delar.

Hösten 2018 kommer de tävlande arkitekter som går vidare till tävlingens andra steg att få nya precisa anvisningar och förutsättningar för utveckling av respektive förslag. Arrangörens avsikt är att den arkitekt som vinner andra steget ska anlitas för att utveckla sitt projekt till genomförande.

För mer information:
Marie Rydén Davoust
Biträdande Projektledare
Tel: 0152-245  17
marie.ryden.davoust@svenskakyrkan.se