Två bilder av tornet på Vansö kyrka. En bild föreställer tornet före takrenovering och en bild efter takrenovering.
Foto: Linus Jaenhke

Drygt 26 miljoner till Strängnäs stifts kyrkor

Nyhet Publicerad

Strängnäs stiftsstyrelse har beviljat sammanlagt 26 597 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning att disponeras under åren 2024 och 2025. Pengarna fördelas till 63 projekt hos 26 av stiftets församlingar/pastorat.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens kompensation till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förvaltar och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket. Ersättning kan gå till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2024. Ramanslaget till Strängnäs stift uppgår till 26 597 000 kronor och får disponeras under åren 2024 och 2025. Stiftsstyrelsens beslut innebär att 26 597 miljoner kronor fördelas till 63 projekt hos 26 av stiftets församlingar/pastorat.

– Vi ser ett fortsatt högt ansökningstryck med flertalet ansökningar rörande mycket omfattande och kostnadskrävande åtgärder. Detta har medfört en hård prioritering, med avslag på grund av brist på medel för många angelägna åtgärder. Vi tvingas därför fortsatt prioritera nästan enbart förebyggande åtgärder och åtgärder på kyrkornas klimatskal, det vill säga tak, fönster och fasad, säger stiftsantikvarie Dag Forssblad.

– Även om det inte medför något akut hot mot det kyrkliga kulturarvet finns det ändå anledning till viss oro. Med minskande intäkter och en kyrkoantikvarisk ersättning som stått kvar på samma nivå sedan införandet, blir det allt svårare att få resurserna att räcka till.

– Ansökningar rörande förebyggande åtgärder såsom klimat-, säkerhets- och tillgänglighetsrelaterade åtgärder samt ansökningar för vård- och underhållsplanering och kvalitetssäkring av inventarieförteckningar är även i år relativt många, vilket visar på hur framsynt och medvetet församlingarna och pastoraten i stiftet sköter sin förvaltning. De här arbetena förebygger skador och säkrar därigenom ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Dag Forssblad.

Stiftsstyrelsen har också beslutat om Kyrkounderhållsbidrag, KUB, för 2024, samt om omfördelningen av medel ur överskott som uppstått inom ramen för kyrkoantikvarisk ersättning år 2023.

Kyrkounderhållsbidraget, KUB, är en del av det kyrkliga utjämningssystemet och fördelas till församlingar och pastorat som ekonomiskt stöd till vård och underhåll av kyrkobyggnader. KUB kan även ses som ett inomkyrkligt komplement till den statliga kyrkoantikvariska ersättningen.

– KUB ger oss en möjlighet att minska församlingarnas och pastoratens egeninsats. Det ökar möjligheten för dem att genomföra arbeten som de annars kanske skulle ha svårt att ekonomiskt mäkta med. Vi kan även tilldela KUB till kyrkor som inte är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagen, vilket är ett krav för KAE. Härigenom kan vi även bidra till bevarandet av vårt moderna kulturarv, säger Dag Forssblad.