Foto: Anna Talvitie

26,5 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

Nyhet Publicerad Ändrad

Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 25 547 miljoner kronor till kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län för 2023.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens kompensation till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förvaltar och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket. Ersättning kan gå till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2023. Ramanslaget till Strängnäs stift uppgår till 26 597miljoner kronor och disponeras under åren 2023 och 2024. Stiftsstyrelsens beslut innebär att 26 547 miljoner kronor fördelas till 35 projekt hos 17 av stiftets församlingar/pastorat.

- I år ser vi en kraftig ökning i ansökningarna. Inte så mycket i antal, utan i omfattning. Flertalet ansökningar rör åtgärder för åtskilliga miljoner. Detta har tyvärr medfört en hård prioritering, med avslag på grund av brist på medel för många angelägna åtgärder, säger Maria Lantto, en av stiftsantikvarierna i Strängnäs stift.

Detta medför inte något akut hot mot det kyrkliga kulturarvet, menar Maria Lantto, men hon serändå anledning till viss oro. Med minskande intäkter och en kyrkoantikvarisk ersättning som stått kvar på samma nivå sedan införandet, blir det allt svårare att få resurserna att räcka till. I år prioriteras nästan uteslutande förebyggande åtgärder och åtgärder på kyrkornas klimatskal (dvs tak, fönster, fasad).

Medveten och långsiktig förvaltning
- Ansökningar rörande förebyggande åtgärder såsom klimat-, säkerhets- och tillgänglighetsrelaterade åtgärder samt ansökningar för vård- och underhållsplanering och kvalitetssäkring av inventarieförteckningar är även i år relativt många, vilket visar på hur framsynt och medvetet församlingarna och pastoraten i stiftet sköter sin förvaltning. De här arbetena förebygger skador och säkrar därigenom ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Maria Lantto.

Stiftsstyrelsen har även beslutat om Kyrkounderhållsbidrag, KUB, för 2023, samt om omfördelningen av medel ur överskott som uppstått inom ramen för kyrkoantikvarisk ersättning år 2021-2022. Kyrkounderhållsbidraget, KUB, är en del av det kyrkliga utjämningssystemet och fördelas till församlingar och pastorat som ekonomiskt stöd till vård och underhåll av kyrkobyggnader. KUB kan även ses som ett inomkyrkligt komplement till den statliga kyrkoantikvariska ersättningen.

- KUB ger oss en möjlighet att minska församlingarnas och pastoratens egeninsats. underlättar för dem att genomföra arbeten som de annars kanske skulle ha svårt att ekonomiskt mäkta med. Vi kan även tilldela KUB till kyrkor som inte är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagen, vilket är ett krav för KAE. Härigenom kan vi även bidra till bevarandet av vårt moderna kulturarv, säger Maria Lantto.

För mer information:
Maria Lantto
Stiftsantikvarie Strängnäs stift
0152-234 73