22,8 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

Nyhet Publicerad

Strängnäs stiftsstyrelse har fattat beslut om fördelningen av 22 895 000 kronor till kyrkoantikvariska projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län för 2020.

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är statens kompensation till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förvaltar och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket. Ersättning kan gå till kostnadskrävande åtgärder på kyrkor, kyrkliga inventarier, klockstaplar och i vissa fall begravningsplatser och kyrkotomter.

Kyrkostyrelsen fördelar totalt 460 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning 2021. Ramanslaget till Strängnäs stift uppgår till 26,597 miljoner kronor och disponeras under åren 2021 och 2022.

Stiftsstyrelse har hittills fattat beslut om fördelningen av 22 895 000 kronor. I ramår 2021 finns därför för närvarande ett överskott på 3,702 miljoner kronor som kan fördelas vid ett senare tillfälle.

Aktivt arbete med klimatrelaterade åtgärder
I år användes för första gången ett nytt IT-stöd som innebar nya förutsättningar och villkor för arbetet med KAE.

- Det kan ha bidragit till att en del församlingar och pastorat kom igång lite sent med sina ansökningsprocesser, åtminstone sett till möjligheten för länsstyrelserna att hinna tillståndspröva ansökningarna. Flera ansökningar har blivit kompletta under de senaste veckorna och kommer att kunna tilldelas medel under hösten, säger Dag Forssblad.

- Ansökningar rörande klimat-, säkerhets- och tillgänglighetsrelaterade åtgärder är även i år relativt många, vilket visar att församlingarna och pastoraten fortsatt arbetar aktivt med de här frågorna, menar Dag Forssblad, stiftsantikvarie.

- Våra församlingar och pastorat ska ha en eloge för sitt engagemang i förvaltningen av sina kyrkor, inventarier och begravningsplatser. De är väl medvetna om vikten av att aktivt arbeta med underhållsplanering, förebyggande klimat- och säkerhetsåtgärder samt åtgärder på byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar. De här arbetena förebygger skador och säkrar därigenom ett långsiktigt bevarande av vårt gemensamma kulturarv, säger Dag Forssblad.

Stöd som minskar församlingars egeninsats
Stiftsstyrelsen har också beslutat om Kyrkounderhållsbidrag, KUB, för 2021, samt om omfördelningen av medel ur överskott som uppstått inom ramen för kyrkoantikvarisk ersättning år 2019-2020.

Kyrkounderhållsbidraget, KUB, är en del av det kyrkliga utjämningssystemet och fördelas till församlingar och pastorat som ekonomiskt stöd till vård och underhåll av kyrkobyggnader. KUB kan även ses som ett inomkyrkligt komplement till den statliga kyrkoantikvariska ersättningen.

- KUB ger oss en möjlighet att minska församlingarnas och pastoratens egeninsats. Det ökar möjligheten för dem att genomföra arbeten som de annars kanske inte skulle har råd med. Vi kan även tilldela KUB till kyrkor som inte är tillståndspliktiga enligt kulturmiljölagen, vilket är ett krav för KAE. Härigenom kan vi även bidra till bevarandet av vårt moderna kulturarv, säger Dag Forssblad.

Samtliga projekt som stiftsstyrelsen i Strängnäs stift beslutat ge kyrkoantikvarisk ersättning, KAE 2021, fördelning av KUB 2021 samt omfördelning ur 2019-20 finns beskrivna i bifogade filer.

För mer information:
Dag Forssblad
Stiftsantikvarie Strängnäs stift
Tel: 0152-234 65

Filer

Strängnäs stift, KAE 2021
Strängnäs stift, KUB 2021
Strängnäs stift, KAE 2019-20