Nibble ängsbackar

Nynäshamns kommun, Ösmo pastorat

En kraftig röjning har skett i den igenvuxna hagmarken.

Naturreservat Strängnäs stift, Nibble ängsbackar.

Inom området finns gamla gravrösen och under 1980-talet upptäckta hällristningar.

Kyrkoreservat
Reservatet omfattar 6 hektar och består av hagmarksbeten på delvis bergbunden mark.